Въведени противоепидемични мерки на територията на Република България

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Пандемията от COVID-19 продължава да представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб.

С цел ограничаване разпространението на COVID-19 и опазване живота и здравето на хората, на основание чл. 63 от Закона за здравето са въведени, по предложение на главния държавен здравен инспектор, с мои заповеди временни противоепидемични мерки за територията на цялата страна по отношение на провеждане на дезинфекция, спазване на физическа дистанция, недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести, носене на защитна маска за еднократна или многократна употреба за лице в закрити обществени места и на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

Посочени са условия за провеждане на културни и развлекателни мероприятия, конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, спортни събития и др., както и са посочени условията за посещение в заведенията за хранене и развлечение по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, игралните зали и казина.

Посочено е, че министрите и ръководителите на други ведомства, съгласно функционалната си компетентност, дават указания за прилагането на въведените противоепидемични мерки в контролираните от тях обекти и дейности и създават организация за изпълнението и контрола им.

По отношение на епидемичната обстановка в страната Ви информирам, че след отчетения спад в броя на новорегистрираните случаи през последните седмици, респ. и в регистрираната 14-дневна заболяемост, през последните дни се наблюдава завишаване в стойностите на 14-дневната заболяемост като към 29.07.2021 г. тя е 24,87 на 100 000 население, а седмичната положителност на тестовете е 1,05%. През седмица № 29 (19.07.2021-25.07.2021) са регистрирани 699 случая на COVID-19, а за предходната седмица – 484, което е седмичен ръст с 215 случая или с 44%.

Към настоящия момент продължава разпространението на COVID-19 в европейски и в световен план, в т.ч. и на появата и разпространението на нови варианти на вируса с доказана повишена контагиозност и свързаните с това нарастване на броя на заболелите, хоспитализации и натоварване на здравните системи на засегнатите страни. По данни на Световната здравна организация, в света циркулират четири варианта на безпокойство, които се характеризират с по-висока контагиозност, тежест на протичане, възможност за повторно заразяване и въздействие върху въведените противоепидемични мерки. Един от тези варианти е В.1.617, познат като „индийски вариант“, делта вариант, който е причина за интензивно епидемично разпространение, вкл. и в редица държави членки. През последния месец чрез целогеномно секвениране в Националния център по заразни и паразитни заболявания за страната са установени случаи на варианти не безпокойство, в т.ч. на делта вариант на SARS-CoV-2, което е показател за евентуално ново интензивно разпространение на COVID-19 в страната.

Във връзка с гореизложеното, напомняме, че следва да осъществите контрол по изпълнението на въведените противоепидемични мерки във всички рискови обекти, които попадат в обхвата на функционалните Ви компетентности, неизчерпателно изброени по долу: градски и междуградски транспорт, обекти с обществено преназначение, заведения за хранене и развлекателни заведения, в езикови и образователни центрове и работни колективи и др. При установени нарушения и пропуски предприемете незабавни и безкомпромисни административни мерки в кратки срокове за тяхното отстраняване.

Необходимо е да се положат огромни усилия за запазване на постигнатия спад в регистрираната заболяемост в страната. Това налага Министерството на здравеопазването, останалите институции и българските граждани да подходят отговорно по отношение на въвеждане, спазване и стриктно придържане към въведените ограничения, за да се постигне ограничаване на разпространението на COVID-19 в страната, подобряване здравето на населението и предпазване живота на лицата от рисковите групи от възникване на тежки усложнения вследствие COVID-19, в т.ч. и смърт.

С уважение,

Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ

Министър на здравеопазването