Съобщение на на основание чл.18а, ал.10 от АПК, във вр. с чл.61, ал.1 от АПК

На основание чл.129, ал.2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), във вр. с чл.61, ал.1 от АПК, Община Своге, съобщава на:

наследници на: Русин Николов Геров и на Венелин Русимов Николов: Десислава Събкова Николова и Ралица Руменова Николова от гр. София,

съсобственици на имот пл. № 27 по Р.л, кв.7 по действащия ПУП на с. Дружево, Община Своге,

наследници на: Русин Николов Геров: Нелия Емилова Пърлева от гр. София,

съсобственици на  имот пл. № 27 по Р.л, кв.7 по действащия ПУП на с. Дружево, Община Своге,

тъй като, видно от отметките в известията за доставяне (обратните разписки) при връщането им на подателя Общината като: „непотърсена“, „отсъства“ или „преместен“,

че със Заповед № 982 от 26.07.2021г. на Кмета на Община Своге е одобрен ПРОЕКТ за изменение на действащия ПУП, одобрен със Зап.№ АБ-222/02.09.1985г. ЗРП на с. Дружево, Община Своге – изменение на Плана за регулация (ПР) за  разделянето на УПИ VII-29 на два нови УПИ: VII-29 с площ от 465 кв.м и XIX-29 с площ от 466 кв.м, кв.7 и изместване на външна регулационна линия на УПИ VII-29 по имотна граница на имот пл. №29, с изключване на придадените към него 4 кв.м и 15 кв.м., съответно от имоти пл. №№ 191 и 27 и обособяването им в улично уширение на прилежащата улица с ОТ 39-40, съгласно кафявите и зелени линии, надписи и щрихи от графичната част на Проекта за ИПР.           

Преписката се намира в Дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге и справки по нея могат да се правят всеки работен ден от седмицата.

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ процедирането на проекта може да се обжалва чрез Община Своге пред Административен съд-София област в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

            На основание чл.18а ал.10 от ЗУТ, когато съобщаването в производството пред административния орган не може да бъде извършено по реда на предходните алинеи, съобщението се поставя на таблото за обявления или в Интернет страницата на съответния орган за срок, не по-кратък от 7 дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено. 

инж.ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ:  

за КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

(съгласно Заповед №1027/02.08.2021г.)