Обява за публичен търг с тайно наддаване – с. Дружево

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV-179 „За обществено обслужване“ с площ от 400 кв.м. в квартал 32 по подробния устройствен план на село Дружево, заедно с построената в имота масивна двуетажна сграда върху мазе със застроена площ от 103 кв.м.

Търгът ще се проведе на 21.09.2021 г. от 11:30 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 20.09.2021 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 28.09.2021 г. от 11:30 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 27.09.2021 г.     

Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.     

Начална тръжна продажна цена (общо за УПИ и сграда) в размер на 39 930,00 (тридесет и девет хиляди деветстотин и тридесет) лева без ДДС.

 Начална тръжна продажна цена, както следва:

  1. За урегулиран поземлен имот – 2 920,00 (две хиляди деветстотин и двадесет) лева без включен ДДС;
  2. За масивна сграда – 37 010,00 (тридесет и седем хиляди и десет) лева. ДДС не се начислява.

Цена на тръжната документация в размер на 120,00 (сто и двадесет) лева с включен ДДС, като същата се получава от служител на Община Своге, стая “Общинска собственост” (трети етаж), след закупуването й от деловодството на Община Своге (първи етаж).       

Депозит за участие в търга – 10 % (десет процента) от началната тръжна продажна цена, като същият се заплаща по сметка на Община Своге при “Общинска банка” АД, Ф.Ц. офис Своге, IBAN – BG65SOMB91303390000001, BIC – SOMBBGSF.

За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.   

Инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

За Кмет на Община Своге

Съгл. Заповед №1027/02.08.2021 г.