Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., като раздел ІV „ПОД НАЕМ“ се допълва със следните имоти:

с. БУКОВЕЦ
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
06985.1.506 25,724 Пасище Десета
06985.11.588 114,982 Пасище Десета
06985.6.347 85,061 Ливада Десета
06985.1.654 91,521 Изоставена орна земя Десета
06985.1.27 17,474 Изоставена орна земя Десета
06985.85.672 17,024 Изоставена орна земя Десета
06985.12.3 29,150 Изоставена орна земя Десета
06985.1.566 14,473 Изоставена орна земя Десета
06985.22.1 25,109 Изоставена орна земя Десета
06985.10.144 0,948 Изоставена орна земя Десета
06985.1.522 7,154 Изоставена орна земя Десета
06985.1.523 3,737 Изоставена орна земя Десета
06985.1.439 0,403 Изоставена орна земя Десета
06985.1.434 4,408 Изоставена орна земя Десета
06985.1.486 9,487 Изоставена орна земя Десета
06985.1.448 2,450 Изоставена орна земя Десета
06985.84.222 0,735 Изоставена орна земя Десета
06985.1.483 17,668 Изоставена орна земя Десета
 
с. ОГОЯ
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
53374.114.636 53,586 Пасище Десета
 
с. ЗАСЕЛЕ
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
30350.10.10 4,515 Нива Десета
 
с. МАНАСТИРИЩЕ
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
47024.9.10 35,522 Нива Десета
 
с. БОВ
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
04546.27.41 10,125 Нива Десета
04546.38.48 4,920 Овощна градина Десета
       
с. РЕДИНА
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
62414.49.30 10,488 Нива Десета
62414.49.24 1,971 Нива Десета
62414.32.30 0,593 Друг вид земеделска земя Девета
62414.32.5 1,673 Нива Девета
62414.32.37 0,375 Нива Девета
 
с. ДРУЖЕВО
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
23798.29.17 39,748 Друг вид земеделска земя Шеста
23798.36.8 103,095 Нива Десета
       
с. МИЛАНОВО
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
48129.28.43 1,382 Ливада Десета
48129.28.44 1,340 Ливада Десета
       
с. ЗАВИДОВЦИ
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
30082.14.82 3,241 Друг вид земеделска земя Десета
       
с. ЛАКАТНИК
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
43092.23.45 3,565 Нива Осма
43092.23.48 5,973 Нива Пета
43092.23.67 6,677 Нива Четвърта
43092.23.104 3,625 Нива Шеста
43092.104.80 3,252 Нива Четвърта
43092.104.84 1,522 Нива Четвърта
       

 

Инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

За Кмет на Община Своге

Съгл. Заповед №1027/02.08.2021 г.