Обявление на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ

Изх.№ 94-Б-183 /   20.09.2021год.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Своге, Софийска област, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че с моя заповед №1341от 20.09.2021г. е РАЗРЕШЕНО да се изработи Проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, област Софийска на квартал 100 – проект за изменение на Плана за регулация (ПР) за разделяне на УПИ V1744За ПСОВ Своге Изток на два нови урегулирани имоти УПИ V1744 и УПИ VIII1744 и двата с предназначение: „За производствена, складова и търговска дейност“, като за осигуряване на достъп до новосъздадения УПИ V1744За производствена, складова и търговска дейност се предвижда  нова задънена улица с о.т.981з-981и-981к.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината.

 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ /п/

За Кмет на Община Своге

(съгласно заповед № 1027/02.08.2021г.)