Съобщение на основание чл.18а, ал.10 от АПК,, във вр. с чл.61, ал.1 от АПК

На основание чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), във вр. с чл.61, ал.1 от АПК, Община Своге, съобщава на:

наследник на Любен Димитров Влъчков: Иван Ангелов Трайков от гр. София,

съсобственик на УПИ XIII-157, кв.8 по действащия ПУП на с. Лакатник, Община Своге,

тъй като, видно от отметките в известията за доставяне (обратните разписки) при връщането им на подателя Общината като: „непотърсена“, „отсъства“ или „преместен“,

че Главният архитект на Общината, на основание чл.140, ал.1, 2 и 3 от ЗУТ, е издал виза за проучване и проектиране на строеж:КЪЩА ЗА ГОСТИ“ в урегулиран поземлен имот (УПИ) )  I–147 „ За ОЖС“, кв.8 по подробния устройствен план (ПУП) на село Лакатник, Община Своге, Софийска област, при спазване на указаното в скицата-виза и на действащите законови разпоредби за устройствена зона: Жм, а именно, със съответните устройствени показатели: Пзастр.≤60%, Кинт≤1.2, Позел.≥40% и Нк.к.≤10м.   

Визата се намира в Дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге и справки по нея могат да се правят всеки работен ден от седмицата.

На основание чл.18а ал.10 от ЗУТ, когато съобщаването в производството пред административния орган не може да бъде извършено по реда на предходните алинеи, съобщението се поставя на таблото за обявления или в Интернет страницата на съответния орган за срок, не по-кратък от 7 дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено. 

EMИЛ ИВАНОВ

Кмет на Община Своге