- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Избор на консултант за управление на проект „Повишаване на жизнения стандарт на жителите на община Своге чрез по-добър достъп по-качествена питейна вода и рехабилитация на съществуващи общински пътища“ по мярка 321 „Основни услуи на населението и икономиката в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони

В регистъра на АОП е публикувана обществена поръчка с Решение за откриване № 1700/19.09.2013г.
Информация – изтегли [1]
Информация – изтегли [2]
Информация – изтегли [3]

[4]Share/Bookmark [4]