Здравеопазване

Здравеопазване

„МБАЛ – Своге“ ЕООД е правоприемник на общинската болница на град Своге, с добри комуникативни връзки с целия град. В района, в който е разположена, е единственото лечебно заведение за болнична медицинска помощ.

 Функционалните характеристики на основните дейности, които се осъществяват във функционално обособените блокове и във всяко самостоятелно структурно звено, определят необходимостта от персонал.

  Организацията на труда в болницата и утвърждаването на нови управленски структури определят приоритетно място и значение на вида и съдържанието на длъжностната характеристика. Разработени са длъжностни характеристики за всяко работно място /длъжност/.

„МБАЛ- Своге“ЕООД е единственото лечебно заведение за болнична помощ на територията на Община Своге, като обслужва населението на общини Годеч и Костинборд.

 „МБАЛ – Своге“ ЕООД разполага с клинична лаборатория, микробиология, клинична патология, образна диагностика, включително скенер:

  • Клинична лаборатория – д-р Ангелова
  • Микробиологична лаборатория
  • Образна диагностика – доц.д-р Попсавов
  • Клинична патология – д-р Кочев

Има 5 отделения – вътрешно, детско, хирургично, акушеро-гинекологично и неврологично.

Болните могат да разчитат на отлични специалисти по кардиология, нефрология, гастроентерология, неврология, хирургия, анестезиология и реанимация, акушерство и гинекология, педиатрия.

Приемът в болницата е 24- часов и става с Направление №7 издадено от личен лекар, специалист или от Център за спешна медицинска помощ.

Контакти: “ Многопрофилна болница за активно лечение “ – Своге ЕООД 2260 гр.Своге, ул.Староселска №4 Тел/Факс: 0726 / 22577        e-mail: mbalsvoge@abv.bg

По проект,  финансиран от правителството на Япония, болницата е оборудвана с висок клас апаратура за изследване на дишането,  сърдечната дейност и апарат за имунологично изследване на алергични заболявания чрез кръвна проба.

Териториално разположение

  • „МБАЛ – Своге“ЕООД е със седалище и адрес на управление: гр. Своге, община Своге, ул. Староселска №4. Болницата е разположена върху площ от 5 920 кв. м. Застроената площ се състои от Стационарен блок – 844,5 кв. м. , Административна сграда – 148 кв. м. , гаражи – 102 кв. м.

Географско разположение

 Територията на обслужвания район с планински релеф. Изключително важна особеност е че, жителите на общината не са концентрирани на едно място, като пътно-транспортните комуникации между различните населени места са затруднени , особено през зимния период. Най-отдалечените села се намират на около 70 км. от Общинския център. Най-близката болница „МБАЛ – Св. Анна“ отстои на 67 км. от „МБАЛ – Своге“ЕООД.

 От гледна точка на критериите отнасящи се до местоположението за болницата могат да бъдат отбелязани следните характеристики:

  • Компактност на сградния фонд.
  • Инфраструктурна осигуреност и достъпност – болницата е с централно разположение, добра транспортна осигуреност.

 „МБАЛ-Своге“ е еднолично дружество с ограничена отговорност с едностепенна система на управление, правоприемник на Общинска болница гр. Своге.

 Болницата е регистрирана по Търговския закон със Решение №1/06.11.2000 год. на СОС. Пререгистрирана с Решение № 4/ 24. 06. 2003г. като запазва юридическия си статут и управленска структура.

 Едноличен собственик на болницата е Община Своге.

Здравното обслужване на населението се осъществява от 13 индивидуални практики, 14 стоматолози и 57 медицински лица със средно медицинско образование или завършили медицински колежи със степен „специалист“. Функционират и два частни медицински центъра: Медицински център „Своге“ ООД и Медицински център „Олимп“ ЕООД.

 

Дейностите за социални услуги на територията на общината включват Дом за възрастни с умствени затруднения с капацитет от 90 места в село Гара Лакатник, Защитено жилище за хора с ментални увреждания с капацитет 16 места в село Дружево и домашен социален патронаж.

Специализирана белодробна болница „Цар Фердинанд І“ в село Искрец

Болницата е създадена през 1908 г. като противотуберкулозен санаториум с указ и дарение от Цар Фердинанд I . Мястото за създаване на санаториума е избрано от специално назначена от Цар Фердинанд комисия, която е пътувала из България и е извършвала измервания на климатичните параметри.

На 29-ти май 2008 година болницата отпразнува своя 100-годишен юбилей. Почетен гост на събитието беше Н.В. Княгиня Мария- Луиза, която откри паметна плоча с лика на дядо си Цар Фердинанд I .

В землището на манастира “Успение Богородично” край село Искрец комисията намира уникални климатични условия, много подходящи за лечение на белодробни заболявания, а именно: 450 метра надморска височина, южен склон, липса на мъгли през цялата година, отлична екологична обстановка.

В Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за долекуване, продължително лечение и рехабилитация “Цар Фердинанд I” се приемат за лечение и рехабилитация следните групи пациенти над 18 години, боледуващи от хронични белодробни заболявания:

1. По договор с РЗОК.

2. По договор с Министерство на здравеопазването

Медицинските дейности в болничните отделения се осъществяват в съответствие с медицинския стандарт по “Пневмология и фтизиатрия”.

1. Пневмофтизиатрично отделение /ПФО/ II-ро ниво на компетентност  –  лекуват се пациенти по клинични пътеки № 96 “Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система” и № 99 “Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност” и пациенти с хронични неспецифични белодробни заболявания.

2.Фтизиатрично отделение /ФО/ II-ро ниво на компетентност – приемат се за долекуване и рехабилитация пациенти с всички форми на белодробна туберколоза.

Лечението се провежда от четирима лекари със специалност “Пневмология и фтизиатрия” и двама лекари със специалност “Вътрешни болести”.

Контакти: 

с. Искрец обл. Софийска кв. “Санаториума”

тел. централа: 07163 2001 тел.: 07163 2571

моб.: 0884 830 420 моб.: 0889 201 493 моб.: 0889 529 180 моб.: 0884 811 039

факс.: 07163 2572

e-mail: tzarferdinand@abv.bg

Share/Bookmark