Стратегически документи за развитие на община Своге

Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2019 година, приета с решение №790 на Общински съвет Своге

Общински план за развитие на община Своге 2014-2020

Съвместен план за действие, Съвместен план при спешни случаи и процедури за действие при кризисни ситуации

Съвместна оценка на риска

План за защита при бедствия

Стратегия за управление на риска

Доклад от междинна оценка на Общински план за развитие на община Своге 2014-2020 г.

Програма за енергийна ефективност на Община Своге

Програма за управление на Емил Кирилов Иванов – кмет на ОБЩИНА СВОГЕ, „мандат 2015-2019 година“

Политики по управление

Предварителна оценка на Общински план за развитие на община Своге 2014 – 2020 г.

Стратегия в областта на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура на Община Своге

Програма за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на Община Своге, съобразно стратегия „Европа 2020“

Стратегия за изпълнение на препоръките и включване на предложенията в бюджетните прогнози на община Своге (2014-2017)

Стратегия за оптимизация на администрацията, работните процеси и актуализиране на нормативната база в Община Своге

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги

Стратегия за управлението на общинската собственост на Община Своге за периода 2015-2019г.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ НА ОБЩИНА СВОГЕ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 г. – АРХИВ

Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2011-2015г. – АРХИВ

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА  2008-2011 г. – АРХИВ

 

Share/Bookmark