Стратегически документи за развитие на община Своге

Антикорупционна стратегия за превенция и противодействие на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и за установяване и предотвратяване на риска от настъпване на конфликт на интереси
/утвърдена със Заповед №616 / 21.05.2021 г. на Кмета на община Своге/


Стратегия за управление на общинската собственост на Община Своге за периода
2019 – 2023 г.План за интегрирано развитие на Община Своге за периода 2021-2027 година

/Приета с Решение 29 от Протокол 4 от 23.12.2019 г. на Общински съвет – Своге/


План за интегрирано развитие на Община Своге за периода 2021-2027 година
/Приет с Решение No351 от Протокол No23/30.03.2021 г. на Общински съвет – Своге/


Актуализирана стратегия за управление на риска на Община Своге за 2019-2021 г.
/Актуализация, съгласно Указания за управление на риска в организациите от публичния сектор, утвърдени със Заповед № ЗМФ 184 / 03.06.2020г./


Мандатна програма 2019 – 2023 г.

Програма за развитие на читалищната дейност в община Своге за 2020 г.

Отчет на мандатна програма за 2019 година

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Своге за периода 2019-2022г.

Програма за развитие на туризма в община Своге 2017-2020 г.

Стратегия за развитие на туризма в община Своге 2019-2025 г.

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020

Дългосрочна програма за насърчаване използването на на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Своге за периода 2019-2029г.

Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2019 година, приета с решение №790 на Общински съвет Своге

Общински план за развитие на община Своге 2014-2020

Съвместен план за действие, Съвместен план при спешни случаи и процедури за действие при кризисни ситуации

Съвместна оценка на риска

План за защита при бедствия

Доклад от междинна оценка на Общински план за развитие на община Своге 2014-2020 г.

Програма за енергийна ефективност на Община Своге

Годишен отчет по програма за енергийна ефективност за 2019

Годишен отчет по програма за енергийна ефективност за 2018

Годишен отчет по програма за енергийна ефективност за 2017

Програма за управление на Емил Кирилов Иванов – кмет на ОБЩИНА СВОГЕ, „мандат 2015-2019 година“

Политики по управление

Предварителна оценка на Общински план за развитие на община Своге 2014 – 2020 г.

Стратегия в областта на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура на Община Своге

Програма за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на Община Своге, съобразно стратегия „Европа 2020“

Стратегия за изпълнение на препоръките и включване на предложенията в бюджетните прогнози на община Своге (2014-2017)

Стратегия за оптимизация на администрацията, работните процеси и актуализиране на нормативната база в Община Своге

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги

Стратегия за управлението на общинската собственост на Община Своге за периода 2015-2019г.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ НА ОБЩИНА СВОГЕ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 г. – АРХИВ

Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2011-2015г. – АРХИВ

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА  2008-2011 г. – АРХИВ