Стратегически документи за развитие на община Своге

Политики по управление

Програма за управление на Емил Кирилов Иванов – кмет на ОБЩИНА СВОГЕ, „мандат 2015-2019 година“

Общински план за развитие на община Своге 2014-2020

Предварителна оценка на Общински план за развитие на община Своге 2014 – 2020 г.

Стратегия в областта на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура на Община Своге

Програма за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на Община Своге, съобразно стратегия „Европа 2020“

Стратегия за изпълнение на препоръките и включване на предложенията в бюджетните прогнози на община Своге (2014-2017)

Стратегия за оптимизация на администрацията, работните процеси и актуализиране на нормативната база в Община Своге

Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2011-2015г.

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ НА ОБЩИНА СВОГЕ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 г. – АРХИВ

Стратегия за управлението на общинската собственост на Община Своге за периода 2015-2019г.

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА  2008-2011 г. -АРХИВ

 

Share/Bookmark