- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Своге, област София по две обособени позиции

В Приложението на Официален вестник на Европейския съюз е публикувано обявление No.216/S 156-282594. В регистъра на АОП е публикувано решение ID744459 и обявление ID744483, изпратени на 11.08.2016г., публикувани на 15.08.2016г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Своге, област София по две обособени позиции:

ОП 1: ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

ОП 2: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО ПОДМЯРКА 7.2. НА                       ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: ноември 18, 2016 18/11/2016 10:54:26 AM File size: 846 kB Downloads: 260
 • Решение [2]
  Date added: октомври 31, 2016 31/10/2016 3:24:06 PM File size: Downloads: 270
 • Доклад [3]
  Date added: октомври 31, 2016 31/10/2016 3:24:06 PM File size: 1 MB Downloads: 198
 • Протокол [4]
  Date added: октомври 31, 2016 31/10/2016 3:24:06 PM File size: 2 MB Downloads: 291
 • Разяснение [5]
  Date added: септември 2, 2016 02/09/2016 2:54:26 PM File size: Downloads: 238
 • Образци [6]
  Date added: август 15, 2016 15/08/2016 11:02:41 AM File size: 313 kB Downloads: 177
 • Документация [7]
  Date added: август 15, 2016 15/08/2016 11:02:41 AM File size: 7 MB Downloads: 310
 • Обявление [8]
  Date added: август 15, 2016 15/08/2016 11:02:41 AM File size: 1 MB Downloads: 233
 • Решение [9]
  Date added: август 15, 2016 15/08/2016 11:02:41 AM File size: 449 kB Downloads: 196
[10]Share/Bookmark [10]