Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП

03.10.2018 16:21:15
Процедура чрез подбор BG06RDNP001-8.004 по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

02.07.2018 18:49:24
Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 – спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

29.06.2018 10:41:13
Благоустрояване и паркоустрояване на парцел XV за озеленяване и водни площи, град Своге” във връзка с подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

26.07.2017 14:49:21
Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на с. Церово

Share