Администрация

Декларации за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

РЪКОВОДСТВО
 Директен телефон: Вътр. тел.: Длъжност: Име:
19 Кмет на Община Своге Емил Кирилов Иванов
220-98 23 Заместник-кмет Нина Стоянова Копринджийска
981-87 30 Заместник-кмет инж. Валентин Асенов Михайлов
981-86 22 Заместник-кмет инж.Георги Иванов Петков
222-27 28 Секретар на Община Своге Даниела Иванова Дакова
ДЛЪЖНОСТИ ОБСЛУЖВАЩИ ОбСЪВЕТ И КАНЦЕЛАРИЯТА НА КМЕТА
221-46факс 252-73 24 Гл. спец. „ОбС“ Златка Георгиева Величкова
220-59факс 225-39 20 Специалист  „Канцелария на кмета”
37 Юрисконсулт Иван Йорданов Зашев
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ “ПРАВНО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”
231-89 21 Директор на дирекция Мария Иванова Владимирова
25 Старши юрисконсулт  Десислава Благоева Димитрова
37 Старши юрисконсулт „УС“ Мирослав Красимиров Митрев
39 Гл.специалист “Деловодство” Румяна Александрова Тодорова
39 Спец. “Общо деловодство” Аделина Тодорова Милева
39 Спец.“Деловодство” Снежана Илиева Траянова
34 Гл. спец. “Чов. ресурси” Петя Светозарова Панчева
67 Спец.  “Архив” Мариана Петрова Алексова
Главен специалист Венцислав Младенов Атанасов
12 Изпълнител-чистач Станислава Николаева Дамянова
Длъжност Име, бащино и фамилия
12 Изпълнител-чистач Евдокия Данаилова Манолова
Изпълнител-шофьор Димитър Милев Вачев
ДИРЕКЦИЯ  “ФИНАНСОВО СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”
231-71 26 Директор на дирекция Анелия Стоянова Величкова
33 Гл. спец. „Счетоводител“ Биляна Людмилова Грозданова
37 Главен специалист Симона Владимирова Симеонова
тел/факс 248-70 49 Гл. спец. „Касиер“ Даниела Димчева Иванова
32 Ст. експерт „Бюджет“ Елена Владимирова Митрова
32 Гл. спец. „Бюджет“ Людмила Колева Величкова
32 Гл. спец. „Бюджет“ Татяна Иванова Божкова
33 Гл. спец. счетоводител Маруся Велинова Цветкова
33 Гл. спец. „Счетоводител“ Владислава Георгиева Илиева
33 Гл. специалист „Счетоводител“ Анита Красимирова Стоянова
51 Изпълнител -домакин Димитрина Гълъбова Борисова
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА
44 Директор на дирекция инж.Христина  Тодорова Първановска
225-20 29 Главен архитект Любомир Йорданов Миленков
0726/952-310882895199 41 Спец. ”Геодезия“ Виктория Славейкова Закова
0726/952-310882895199 42 Гл.спец. “УРТ” инж. Светлана Людмилова Христова-Корназова
0726/952-310882895199 42 Гл.спец. “УРТ” Трендафилка  Благоева Боянова
0726/952-310882895199 41 Гл.спец. “УРТ” Ваня Цветкова Божилова-Георгиева
0726/952-310882895199 45 Гл.спец. “УРТ” Галя Илиева Славчева
0726/952-310882895199 41 Гл.спец. “УРТ” Галина Михайлова Тодорова
0726/952-310882895199 45 Гл.спец. “УРТ” Георги Адамов Георгиев
 0726/952-310882895199  42  Гл.спец. “УРТ” Лена Иванова Илиева
  27 Мл. експерт ”Екология” Нина Иванова Петрова
ДИРЕКЦИЯ  “ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”
230-83тел/факс 43 Директор на дирекция Цветослава Георгиева Петкова
230-83тел/факс 43 Спец. „ЕПП“ Михаил Митков Илиев
221-24 25 Гл. експерт”ОП” Десислава Радкова Вутова
221-24 25 Мл. експерт ”ОП” Ралица Асенова Кръстанова
54 Изпълнител-шофьор Пламен Младенов Атанасов
  54 Изпълнител-шофьор Георги Никифоров Величков
  74 Мл. експерт „Култура и туризъм“
ДИРЕКЦИЯ “ ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ГРАО”
222-470887607862 40 Директор на дирекция инж. Елза Асенова Георгиева
36 Гл.спец. “Образование” Николина Любомирова Иванова
67 Гл. спец. КППМН Райна Найденова  Славова
36 Гл. спец. “СД” Ася Начкова Маринкова
 222-470887607862  40  Специалист „ГРАО“ Ренета Цветкова Заркова
222-470887607862 31;40 Гл.спец. “ГРАО” Теменужка Асенова Божилова
07163/ 24-400886819479 Старши  спец. „ЕСГРАОН“ Маргарита Стоилова Цветанова – кметство Искрец
0726/220-5508868566010726/220-600886855359 Специалист „ЕСГРАОН“ Ивелина Георгиева Маринкова –  кметство Свидня
07162/ 22-600886819244 Старши спец. „ЕСГРАОН“ Радослава Петкова Цветкова – кметство Гара Лакатник
07168/ 22-020884898366 Специалист „ЕСГРАОН“ Десислава Симеонова Николова – кметство Гара Бов
07167/21-370885883254 Старши спец. „ЕСГРАОН“ Красимира Костадинова Ангелова  – кметство Церово
07164/ 22-220886817494 Старши спец. „ЕСГРАОН“ Калинка Христова Ангелова – кметство Реброво
07165/ 99-000882804984 Старши спец. „ЕСГРАОН“ Татяна Цветкова Иванова  кметство Миланово
07169/ 21-120885822012 Специалист „ЕСГРАОН“ Даниела Георгиева Ташева – кметство Томпсън
07166/ 20-880886/816907 Специалист „ЕСГРАОН“ Ирена Тодорова Любенова- кметство Владо Тричков
  12 Изпълтител – чистач Цветанка Свиленова Георгиева
ОТДЕЛ „ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”
222-90 66 Началник отдел Илия Трайков Богданов
Дан.инспектор Юлия Алексиева Ганчева
Ст. специалист Таня Любенова Димитрова
Ст. специалист Надя Иванова Тотева
Касиер – събирач Ореола Миланова Ангелова
Касиер – събирач Лилия Петрова Петрова
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО /УЧЕНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ/
54 Шофьор на ученически автобус Ангел Руменов Ангелов
54 Шофьор на ученически автобус Бойко Лазаров Славков
ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ
ДЕЙНОСТ “БЛАГОУСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО”
44 Гл. специалист ”Благоустройство и строителство” Емил Илиев Кацаров
44 Гл. специалист ”Благоустройство и строителство” Цецка Тошева Терзийска
ДЕЙНОСТ “НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО”
42 Гл. специалист ”Незаконно строителство” Миладин Свиленов Савов
44 Специалист ”Незаконно строителство” Тянка Иванова Александрова
 ДЕЙНОСТ  ЗВЕНО ”ГОРСКО И СЕЛСКО СТОПАНСТВО ”
81 Ръководител звено Георги Маринов Иванов
53 Гл. експерт. „ГСС” Светла Иванова Стоева
53 Специалист „ГСС” Симеон Костадинов Янакиев
53 Ст. спец. „ГСС“ Димитър Богомилов Петков
67 Гл. специалист Бойка Владимирова Спасова
НЕЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА
221-03 47 Гл. специалист  „Управление при кризи“ Радослав Петров Янакиев
ДЕНОНОЩНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЖУРНИ / ОБЩ ТЕЛЕФОН 0887104066/
221-08 50 Оперативен дежурен Ангел Димитров Ангелов
221-08 50 Оперативен дежурен Начко Начков Найденов
221-08 50 Оперативен дежурен Росен Цветков Салтиров
221-08 50 Оперативен дежурен Цветан Димитров Ангелов
221-08 50 Оперативен дежурен Мирослав Кремчов Иванов
НЕСПИСЪЧЕН СЪСТАВ
47 Тех. сътрудник Юлияна Александрова Христова
52 Тех. сътрудник -временна заетост Николай Величков Иванов
Тех.сътрудник-шофьор Цецко Петров Петров
38 Тех. сътрудник Калин Савов Димитров
Специалист Димитър Любенов Димитров

Share/Bookmark