- Община Своге – официален сайт - http://www.svoge.bg -

Наредби

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество [1]


Наредба за символите, почетните знаци и звания [2]


Наредба за организация и контрол на паркирането [3]


Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане [4]


Наредба за обществения ред [5]


Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Своге 2018-2020 г. [7]


Наредба за местните данъци, такси и цени на услугите [8]


Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд [9]


Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Своге [11]


Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Своге [12]


Програма за опазване на околната среда на община Своге за периода 2016-2020г. [13]


Програма за управление на отпадъците на община Своге с период на действие  2016-2020г. [14]


Наредба  за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Своге и издаване на сертификати клас В   [15]


Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях от органите на общинаска администрация Своге [16]


Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ [17]


Програма за развитие на читалищната дейност в община Своге през 2015 г. [18]


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост  за 2012 г. [19]


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г. [20]


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г. [21]


Годишен план за развитие на социалните услуги в община Своге за 2014 г. [22]


Годишен план за развитие на социалните услуги в община Своге за 2015 г. [23]


Общински план за младежта 2014 г. [24]


Наредба за изграждане, опазване, поддържане и развитие на зелената система на територията на община Своге [25]


Наредба за придобиване, регистрация, стопанисване и контрол на домашни и селскостопански животни на територията на Община Своге [28]


Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъците и поддържане чистотата на територията на община Своге [29]


Наредба за пожарна безопасност на територията на община Своге [30]


Наредба за рекламната дейност на територията на община Своге [31]


Етичен кодекс за поведение на служителите в общинска администрация Своге [32]


Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях по чл.195,ал.5 от ЗУТ [33]


Наредба за упражняване правата на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества [34]


Наредба за условията и организацията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Своге [35]


Наредба за търговска дейност и услуги на територията на община Своге [36]


Наредба за дейността на местните поделения на религиозните общности в община Своге [39]


Общинска програма за овладяване безстопанствените кучета [40]


Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда [41]


Наредба за предоставяне на общински концесии [42]


Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг [43]


Наредба за общински фонд Българска гора [44]


Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Своге [45]


[48]