- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Наредби

Наредба за местните данъци, такси и цени на услугите [1]

Наредба за обществения ред [2]

Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд [3]

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Своге [4]

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Своге [5]

Програма за опазване на околната среда на община Своге за периода 2016-2020г. [6]

Програма за управление на отпадъците на община Своге с период на действие  2016-2020г. [7]

Наредба  за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Своге и издаване на сертификати клас В   [8]

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях от органите на общинаска администрация Своге [9]

Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ [10]

Програма за развитие на читалищната дейност в община Своге през 2015 г. [11]

Програма за развитие на читалищната дейност в община Своге през 2014 г. [12]

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост  за 2012 г. [13]

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г. [14]

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г. [15]

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Своге за 2014 г. [16]

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Своге за 2015 г. [17]

Общински план за младежта 2014 г. [18]

Наредба за изграждане, опазване, поддържане и развитие на зелената система на територията на община Своге [19]

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 2016 [20]

Наредба за придобиване, регистрация, стопанисване и контрол на домашни и селскостопански животни на територията на Община Своге [21]

Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъците и поддържане чистотата на територията на община Своге [22]

Наредба за пожарна безопасност на територията на община Своге [23]

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане [24]

Наредба за рекламната дейност на територията на община Своге [25]

Етичен кодекс за поведение на служителите в общинска администрация Своге [26]

Наредба за символите, почетните знаци и звания [27]

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях по чл.195,ал.5 от ЗУТ [28]

Наредба за упражняване правата на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества [29]

Наредба за условията и организацията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Своге [30]

Наредба за търговска дейност и услуги на територията на община Своге [31]

Наредба за дейността на местните поделения на религиозните общности в община Своге [32]

Общинска програма за овладяване безстопанствените кучета [33]

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда [34]

Наредба за управление на общинските пътища [35]

Наредба за предоставяне на общински концесии [36]

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг [37]

Наредба за общински фонд Българска гора [38]

Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Своге [39]

[40]Share/Bookmark [40]