Достъп до обществена информация

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

В ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 Кой може да поиска достъп до обществена информация?

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Община Своге.

Как можете да поискате достъп до информация?

Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или писмено заявление. Няма пречка да се използват и двата начина.

Препоръчваме ви да подавате писмено заявление, защото така по-лесно можете да докажете кога и до каква информация сте поискали достъп.

Къде може да подадете писмено заявление?

 Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в деловодството на Общината.

Писмено заявление може да подадете лично, в деловодството или по пощата,  на адрес: гр. Своге 2260, ул. “Ал.Стамболийски” № 74; всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:15 ч.

ВНИМАНИЕ!  При подаване на писменото заявление не забравяйте да вземете входящ номер. Когато подадете заявлението си по пощата, пазете обратната разписка – тя е доказателство за подадено заявление.

 Какво трябва да съдържа направеното заявление, за да бъде разгледано?

 За да бъде разгледано, направеното заявление следва да съдържа следната информация:

 Трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

  • Описание на исканата информация;
  • Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
  • Адреса за кореспонденция със заявителя.

 ВНИМАНИЕ! Ако пропуснете да посочите имената си, исканата информация и адрес за кореспонденция, писменото Ви заявление се оставя без разглеждане.

 В каква форма можете да получите достъп до информация

 Можете да поискате:

  • устна справка;
  • да прегледате и прочетете на място цялата налична информация по интересуващия Ви въпрос;
  • копия на хартиен или технически носител.

 Какво трябва да заплатите за исканата услуга?

 Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, размерът на които се определя със Заповед № ЗМФ-1472  на министъра на финансите от 29.11.2011Г г. и представяне на платежен документ. Разходите по предоставяне на обществена информация можете да внесете и в касата на Община Своге.

 За Ваше улеснение, на интернет страницата на Общината: www.svoge.bg, можете да намерите примерен образец на заявление за достъп до обществена информация.

 Телефони за информация и справки:

  1. деловодство: 0726/ 85 – централа; 39 – вътрешен;

ЦЕНИ:

Със Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация, са определени следните стойности на нормативите, в зависимост от вида на материалния носител, без включен ДДС:

На основание чл.115 от Конституцията на РБ и чл.20,ал.2 от ЗДОИ. Нареждам :

І.Определям следните  нормативи за разходите  при предоставяне  на обществената информация  според вида на носителя.:

1. дискета – един брой – 0.50 лв.;

2. CD – един брой – 0.50 лв.;

3.DVD-1 бр.-0.60лв

4. разпечатване -1 стр./А4/-0.12 л

5. ксерокопие – една страница (А4) – 0,09 лв.;

6. факс – една страница (А4) – 0,60 лв.;

7. видеокасета – един брой 3.25 лв.

8. аудиокасета – един брой -1.15 лв.

10. писмена справка – една страница (А4) – 1,59 лв.

ІІ.Стойностите  по т.І не се вкл.ДДС.

ІІІ.Отменям Заповед №10 на министъра на финансите  от 10.01.2001г/ДВ,бр.7 от 2001г/.

ІV.Заповедта влиза в сила  от 1 януари 2012г.

Министър:С.Дянков

Заявления за достъп до обществена информация – изтегли

 

Share/Bookmark