Услуги, такси и цени строителство

Наименование на услугата

срок

такса

1.

Издаване на скица на поземлен имот:
За основно жилище, летни кухни, селскостопански и складови помещения, за отоплителни материали и инвентар.

14 дни

10.00 лв

За вилен имот и второ жилище.

14 дни

20.00 лв.

Общественообслужващи – промищлени, търговски, складови и други обекти, мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура.

14 дни

30.00 лв.

2.

За издаване на скица за поземлен имот с указан начин на застрояване (визи за строеж):
За основно застрояване – жилище.

30.00 лв.

За основно застрояване на вилна сграда и второ жилище.

40.00 лв.

Общественообслужващи – промищлени, търговски, складови и други обекти, мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура.

50.00 лв.

За допълващо застрояване – гаражи, летни кухни, селскостопански и складови помещения за отоплителни материали и инвентар, басейни, кладенци, чешми, септични изгребни ями, външни тоалетни и огради.

15.00 лв.

3.

За презаверяване на скици и документи, от издаването на които са изтекли 6 месеца.

5.00 лв.

4.

За издаване на скица, вклчваща два или повече поземлени имота, или в обхват на един или повече квартали, се заплаща допълнителна такса за всеки следващ имот.

в размер на 50% от таксите по т.1 и т.2

5.

За разглеждане на заседание на ОЕСУТ с извършване оценка за съответствието на ОЕСУТ, инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите на :

Жилищни сгради:-          едно- и двуфамилни сгради

–          многофамилни сгради (блокове и жилищни кооперации)

100.00 лв.

800.00 лв.

Търговски сгради и сгради с услуги:-          до 100 кв. м. разгъната застроета площ

–          над 100 кв. м. разгъната застроета площ

150.00 лв.

300.00 лв.

Производствени сгради:-          до 200 кв. м. разгъната застроета площ

–          над 200 кв. м. разгъната застроета площ

400.00 лв.

800.00 лв.

6.

За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по устройство на територията.

20.00 лв.

7.

За заверяване на преписи от документи и на копия от планове (идейни и технически работни проекти)

А4 – 5.00 лв.

A3+ – 10.00 лв

8.

За издаване на скици на поземлени имоти за разрешаване свързване с инженерни мрежи (“В и К” и “Ел” – сградни отклонения)

14 дни

20.00 лв.

9.

За одобряване на инвестиционни проекти (ИП) за строителство:
За основно жилище и за един гараж към основното жилище. С Комплексен доклад по чл.142, ал.6,т. 2 ЗУТ–14- дневен срок от внасянето им;с приемане на ОЕСУТ по чл.142,ал.6,т.1ЗУТ – 1-месечен срок от внасянето им

1 лв. на кв. м. РЗП

За вилни сгради.

2 лв. на кв. м. РЗП

За сгради със стопанско и обслужващо предназначение.

3 лв. на кв. м. РЗП

За сгради допълващо застрояване, свързани с жилищната функция – летни кухни, стопански и складови постройки. 0,5 лв. на кв. м.РЗП
За втори и следващ гараж и гараж към вилна сграда.

1 лв. на кв. м. РЗП

За сгради с производствено предназначение.

2 лв. на кв. м. РЗП

За мрежи и съоражения от техническата инфраструктура.   0.5 лв. на л. м.РЗП
За изгребни септични ями.

2 лв. на куб. м. РЗП

За селскостопански сгради. 

 

 0,5 лв. на кв. м.РЗП

10.

За одобряване на проекти “Заснемане и узаконяване” за всички видове обекти

В срока по т.9

в троен размер от определената в т. 9

 

 

11.

За одобряване на проекти за възстановяване на изгубени строителни книжа

В срока по т.9

в размера по т. 9

12.

За издаване на разрешение за строеж за всички видове обекти.

В 7-дневен срок от постъпване на искането, при одобрени ИП

50.00 лв.

13.

За издаване на акт за узаконяване за всички видове обекти.

В 7-дневен срок от постъпване на искането, при одобрени ИП

50.00 лв.

14.

За издаване на становище от Главния архитект на Общината за въвеждане на обекти в експлоатация (разрешение за ползване).

50.00 лв.

15.

За ускорено извършване на техническа услуга и за издаване на скица в 3 – дневен срок

в троен размер

16.

За разглеждане на заседание на ОЕСУТ на проекти за ПУП:
Изменение на влезли в сила подробни устройствени планове.

50.00 лв.

Одобряване на ПУП за смяна на предназначението на земя:до 3 дка.:

– за физически лица;

– за юридически лица;

от 3 до 10 дка.:

– за физически лица;

– за юридически лица;

над 10 дка.:

– за физически лица;

– за юридически лица;

50 лв.на дка

100 лв. на дка

100 лв.на дка

200 лв. на дка

200 лв.на дка

400 лв. на дка

17.

За разполагане на мрежи и съоражения за телевизионно – и радиоизлъчване, или за друго разпространение на информация по кабелен път, кабелните оператори заплащат месечна такса  

 

 

 

 

 

а интернет – операторите – месечна такса

0,2 % от минималната работна заплата за страната за съответния месец за всяко домакинство от съответното населено място; 

10 % от приходите си за съответния месец, отчитано по системите им за тарифиране

18.

За издаване на разрешение на физически и юридически лица за разкопаване на настилки на тротоари, улици, площади и градинки

пазарната цена на кв. м. в зависимост от вида на настилката.

19.

Регистриране, въвеждане на строежите в експлоатация и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от  четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ.

В 7-дневен срок от постъпване на искането , след проверка компектуваността на документите

а) Частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас и съораженията към тях (мостове, водостоци, подпорни стени, кръстовища, улични съоражения за осветление, сигнализация, безопасност и др.).

по 50.00 лв. на км., но не повече от 1000.00 лв.

б) Жилищни и смесени сгради със средно застрояване, сгради и съоражения за обществено обслужване с РЗП от 1000 до 5000 кв. м. или капацитет от 100 до 200 места за посетители.

1000.00 лв.

в) Производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съораженията към тях.

800.00 лв.

г) Паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар.

300.00 лв.

д) Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от четвърта категория.

определените от б. а) до б. в) на т.19

е) Вътрешни преустройстна на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засягат конструкцията им:- с РЗП до 100 кв.м.

– с РЗП до 500 кв.м.

– с РЗП над 500 кв.м.

200.00 лв.

500.00 лв.

800.00 лв.

20.

Регистриране, въвеждане на строежите в експлоатация и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5  от ЗУТ:

За жилищни и  вилни сгради с ниско застрояване :

– с РЗП до 150 кв. м.

– с РЗП над 150 кв. м..

100.00 лв.

200.00 лв.

За общественообслужващи сгради и съоражения с РЗП до 1000 кв. м. или с капацитет до 100 места за посетители:

– с РЗП до 200 кв. м.

– с РЗП до 500 кв. м.

– с РЗП над 500 кв. м.

300.00 лв.

500.00 лв.

900.00 лв.

За производствени сгради с РЗП до 1000 кв. м. или с капацитет до 50 работни места и съораженията към тях:- с РЗП до 100 кв. м.

– с РЗП до 500 кв. м.

– с РЗП над 500 кв. м.

300.00 лв.

600.00 лв.

1000.00 лв.

Строежи от допълващото застрояване, извън тези по шеста категория по чл. 137, ал. 1, т. 6 от ЗУТ. 

80.00 лв.

Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от пета категория.

определените по  б. а) до б. в) на т.20

21.

За издаване на удостоверения за търпими строежи по § 16 от ПР на ЗУТ:
За жилищни и вилни сгради:- с РЗП до 150 кв. м.

– с РЗП над 150 кв. м.

50.00 лв.

100.00 лв.

За общественообслужващи сгради и съоражения  с РЗП до 1000 кв. м. или с капацитет до 100 места за посетители:- с РЗП до 200 кв. м.

– с РЗП до 500 кв. м.

– с РЗП над 500 кв. м.

150.00 лв.

250.00 лв.

450.00 лв.

За производствени сгради с РЗП до 1000 кв. м. или с капацитет до 50 работни места и съораженията към тях:- с РЗП до 100 кв. м.

– с РЗП до 500 кв. м.

– с РЗП над 500 кв. м.

150.00 лв.

300.00 лв.

500.00 лв.

24.

За заверка на приложение на данъчна декларация.

3.00 лв.

25.

Заверка на протокол за строителна линия и ниво:– физически лица;

– юридически лица;

20.00 лв

50.00 лв.

26.

Заверяване на констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването (приложение №3)– физически лица;

– юридически лица;

20.00 лв.

50.00 лв.

27.

Регистриране на технически паспорт на строежи:– физически лица;

– юридически лица;

10.00 лв.

20.00 лв.

28.

Предписание (разрешаване/отказ) за ЧИ на ПУП:в обхват до 3 имота:

–          физически лица;

–          юридически лица;

над 3 имота, за всеки следващ имот :

–          физически лица;

–          юридически лица;

14-дневен срок от постъпване на искането

30.00 лв.

60.00 лв.

10.00 лв.

20.00 лв.