Контакти

Община Своге, гр.Своге, ул.“Ал.Стамболийски“ № 7, п.код: 2260

Централа:
тел.: 0726/85
тел.: 0726 / 22 108
тел.: 0887 80 46 84
Канцелария на кмета:
тел. 0726/ 220-59;
факс: 0726/225-39

Контакти на кметове на кметства и кметски наместничества:
Телефони на общинската администрация
Кметове на кметства
Кметски наместничества

 

Банкова сметка на Община Своге:  BG 75 SOMB 91308490023044

BIC код: SOMBBGSF

 

Вид плащане:

44 14 00  – Окончателен годишен /Патентен/ данък

44 21 00 –  Данък върху недвижимите имоти

44 23 00 –  Данък върху превозните средства

44 24 00 –  Такса за битови отпадъци

44 25 00 –  Данък при придобиване на имущества

44 28 00 –  Туристически данък

44 80 07 – Такса за административни услуги

–––––––––––––––––––––––––––––
КОНТАКТНА ФОРМА:

 

Share