Актуални

20.05.2020 17:10:01
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително-монтажни работи на улична и общинска пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Реконструкция ул.Опълченска от ОТ1106 към ОТ1128, кв.Дренов, гр.Своге
Обособена позиция 2: Реконструкция общински път SFO3615 /III-164 Своге-Бучин проход/ – Добърчин от км.0+000 до км.2+000
Обособена позиция 3: Основен ремонт общински път SFO1600 /II-16/ ЖП Гара Бов – Бов от км.5+000 до км 5+200
Обособена позиция 4: Бетониране улица от ОТ72 до ОТ77 и ОТ78 с дължина 100 м.л, с.Оплетня

24.04.2020 18:09:07
ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
Обезвреждане чрез депониране на генерирани от населението на Община Своге неопасни /битови/ отпадъци в регионално депо Костинброд

21.04.2020 15:42:44
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Церово и реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в с. Искрец, намиращи се в Община Своге

20.03.2020 20:00:09
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Основен ремонт на водопроводи на територията на община Своге по 12 обособени позиции

20.03.2020 16:10:36
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Изработване на инвестиционен проект за Промяна предназначението на двуетажна масивна сграда в Детска градина – УПИ V679 „За социални дейности“, кв.7, с.Церово /обновяване на сградата/

19.03.2020 18:36:50
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска и републиканска транспортни схеми
Обществен превоз по маршрутно разписание по линии от републиканска и общинска транспортни схеми, както следва: София-Своге №23101, №23104, №23107, №23110, №23113, №23116; Своге-Лесков дол, Своге-Огоя-Ябланица

16.03.2020 16:44:24
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Изграждане и основен ремонт вертикална планировка на територията на Община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Основен ремонт вертикална планировка ДГ „Калина Малина“, гр.Своге
Обособена позиция 2: Основен ремонт вертикална планировка ДГ кв.Дренов, гр.Своге
Обособена позиция 3: Промяна предназначението на обществена сграда – киносалон в детска градина, находяща се в УПИ „За детска градина“, кв.2, по плана на с. Томпсън, Община Своге – II етап „Вертикална планировка и подпорни стени
Обособена позиция 4: Основен ремонт вертикална планировка в УПИ VI – „За озеленяване“, кв.180, гр.Своге

05.03.2020 18:14:45
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Основен ремонт на улична мрежа на гр. Своге-ул.Кирил и Методий, ул.Проф.Михаил Събев, ул.Искър, ул.Георги Костов, ул.Ропотамо, ул.8-ми Март, ул.Манастирски ливади по 2 обособени позиции:
Обособена позиция 1: Основен ремонт на улична мрежа на гр. Своге- ул.Кирил и Методий, ул.Проф.Михаил Събев, ул.Искър, ул.Георги Костов
Обособена позиция 2: Основен ремонт на улична мрежа на гр. Своге- ул.Ропотамо, ул.Осми март, ул.Манастирски ливади

04.03.2020 14:32:11
ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ
Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Община Своге

04.03.2020 14:28:21
ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ
Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на СУ „Иван Вазов“ град Своге и ДПЛПР-Гара Лакатник, за период от една година

26.02.2020 15:33:56
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Ремонт асфалтобетонна настилка на улична и общинска пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Ремонт на асфалтобетонна настилка на уличната пътна мрежа на територията на град Своге
Обособена позиция 2: Ремонт на асфалтобетонна настилка на улична и общинска пътна мрежа на територията на населените места в Община Своге

26.02.2020 15:18:21
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Комплексна доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на общинска администрация, детски градини, домашен социален патронаж, ученическо столово хранене, ДПЛПР Гара Лакатник по обособени позиции:
Обособена позиция №1 – хигиенни материали, перилни и почистващи препарати-обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.80, ал.1 от ППЗОП
Обособена позиция №2 – други материали и препарати

25.02.2020 15:45:14
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Изграждане на спортни площадки на територията на Община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Изграждане на спортна площадка в УПИ VI – „За Магазин и ресторант градина“, кв.12, с.Луково
Обособена позиция 2: Изграждане спортна площадка в УПИ IV259 – За „Училище“, кв.24, с.Гара Бов

11.02.2020 13:03:26
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Основен ремонт на водопроводи на територията на община Своге по 6 обособени позиции

10.02.2020 14:55:40
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Доставка и монтаж на оборудване по проект “Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства в Община Своге“

06.02.2020 13:24:38
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Дейности, финансирани с европейски средства, Ученическо столово хранене, ДПЛПР Гара Лакатник, по обособени позиции

24.10.2019 17:02:14
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък, разположена на територията на Община Своге“, вкл. съпътстващата инфраструктура

16.09.2019 17:12:37
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, включително съпътстваща инфраструктура, изградена на територията на община Своге и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта

Share