Актуални

09.07.2019 17:46:54
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Строително монтажни работи на училища и детски градини на територията на община Своге по обособени позиции

27.06.2019 18:34:10
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Реконструкция и изграждане спортни и детски площадки на територията на община Своге по две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Изграждане детска площадка център, с.Церово
Обособена позиция 2: Реконструкция детска площадка център с.Томпсън

24.06.2019 17:57:21
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на проект “Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства в Община Своге“

24.06.2019 17:16:34
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството по проект “Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства в Община Своге

23.05.2019 16:05:16
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Изграждане предпазна дига по десния бряг на р. Искър в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV-„За озеленяване и водни площи“, кв.174 по ПУП на гр. Своге и в имоти №000317 и №000319 и част от имот №000271 по Картата на възстановената собственост (КВС) на град Своге

13.05.2019 17:44:20
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Доставка на автомобили за нуждите на Община Своге по две обособени позиции:
Обособена позиция №1-доставка на нов лек автомобил
Обособена позиция №2-доставка на употребяван товарен автомобил

13.05.2019 17:32:35
ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ
Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Дейности, финансирани с европейски средства и Ученическо столово хранене по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детски градини и Ученическо столово хранене
Обособена позиция № 2 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Обществена трапезария и Дейности, финансирани с европейски средства

25.04.2019 15:52:27
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „ОСНОВЕН РЕМОНТ МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО, ГР.СВОГЕ“

22.04.2019 18:01:12
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Проектиране и изграждане пешеходна пасарелка на дере „Неврелов дол“ в УПИ – „За озеленяване“, кв.Дренов, гр.Своге

12.04.2019 16:55:41
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително монтажни работи на улична и пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции

08.03.2019 14:16:13
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на Община Своге за обекти, присъединени на ниско напрежение

 

Share