Актуални

08.03.2019 14:16:13
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на Община Своге за обекти, присъединени на ниско напрежение

07.03.2019 17:15:22
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Промяна  предназаначението на обществена сграда –киносалон в детска градина, находяща се в УПИ „За детска градина“, кв.2, по плана на с.Томпсън, община Своге“

06.03.2019 18:04:13
ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Община Своге

06.03.2019 17:59:13
ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на СУ „Иван Вазов“ град Своге и ДПЛПР – Гара Лакатник за период от една година

28.02.2019 15:53:34
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на община Своге

25.02.2019 15:08:17
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Дейности, финансирани с европейски средства, Ученическо столово хранене, ДПЛПР Гара Лакатник, ЦНСТПЛПР с.Дружево по обособени позиции

19.02.2019 19:18:26
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Реконструкция и изграждане спортни и детски площадки на територията на община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Реконструкция спортна и детска площадка, ул.Петър Берон, кв.Дренов, гр.Своге
Обособена позиция 2: Реконструкция детска площадка, кв.Старо село, гр.Своге
Обособена позиция 3: Изграждане на спортна площадка център, с.Свидня
Обособена позиция 4: Основен ремонт детска площадка в Детска градина, с.Гара Лакатник

18.02.2019 12:14:13
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Ремонт асфалтобетонна настилка на улична и общинска пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Ремонт на асфалтобетонна настилка на уличната пътна мрежа на територията на град Своге
Обособена позиция 2: Ремонт на асфалтобетонна настилка на улична и общинска пътна мрежа на територията на населените места в Община Своге

24.01.2019 16:21:38
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Инженеринг – проектиране, включително упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително монтажни работи по ”Възстановяване на улично платно и изграждане на подпорни стени на ул. „Каменярска”, гр. Своге

15.01.2018 16:53:42
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Kомплексна доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на Общинска администрация, Детски градини, Домашен социален патронаж, Ученическо столово хранене, ДПЛПР Гара Лакатник, Защитено жилище за лица с психични разстройства с.Дружево по обособени позиции

27.12.2018 16:48:14
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска и републиканска транспортни схеми по обособени позиции

03.12.2018 15:16:27
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в община Своге до регионално депо Костинброд

09.11.2018 15:10:04
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности на обект: „РАЗШИРЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНА ЗАЛА (ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН) КЪМ СУ „ИВАН ВАЗОВ“, ГР. СВОГЕ, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ ІІІ-ЗА УЧИЛИЩЕ, КВ. 54 ПО ПУП НА ГР. СВОГЕ“

Share/Bookmark