Актуални

18.09.2018 15:21:14
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Реконструкция гробищен парк гр.Своге

30.08.2018 16:15:28
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително монтажни работи на общински сгради, училища и детски градини на територията  на  община Своге  Обект: Основен ремонт  ОУ „Васил Левски“, с.Церово

27.08.2018 15:47:13
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Своге и улична мрежа на град Своге през зимни оперативни сезони 2018/2019 г., 2019/2020г. и 2020/2021г. по обособени позиции

21.08.2018 17:25:23
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Основен ремонт на водопроводи на територията на община Своге  по 2 обособени позиции:
ОП1- Основен ремонт водопровод с дълж.300 л.м., с.Желен
ОП2-Основен ремонт външен водопровод от резервоар до м.Чуколовци, с.Зимевица

01.08.2018 17:09:43
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Разширение, реконструкция и преустройство на спортна зала (физкултурен салон) към СУ „Иван Вазов“, гр. Своге, находяща се в упи III-за училище, кв. 54 по ПУП на гр.Своге

26.07.2018 17:31:34
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Специализиран превоз на ученици по определени маршрути на територията на Община Своге за учебната 2018/2019г. по три обособени позиции, както следва:
ОП№1 – гара Лакатник-село Лакатник, гара Лакатник-село Губислав, гара Лакатник-село Миланово-село Дружево, гара Лакатник-село Оплетня, гара Бов-село Бов, гара Бов-Скакля
ОП №2 – село Реброво-село Батулия-село Огоя-село Ябланица-Търсава, село Владо Тричков-Клисура, село Владо Тричков-село Луково;
ОП№3 – град Своге-село Желен, град Своге-село Лесков дол, село Искрец-село Брезе, град Своге-село Искрец, село Искрец-Санаториума-Дупни камък, град Своге-село Томпсън-село Луково-Ромча.

23.07.2018 14:53:26
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие „Изграждане и рехабилитация на част от уличната мрежа в община Своге“ по четири обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Изграждане и рехабилитация на част от уличната мрежа в село Церово, община Своге“
Обособена позиция № 2: „Изграждане на част от уличната мрежа в село Искрец, община Своге“
Обособена позиция № 3: „Изграждане и рехабилитация на част от уличната мрежа в село Владо Тричков, община Своге“
Обособена позиция № 4: „Изграждане и рехабилитация на част от уличната мрежа в град Своге, община Своге“

20.07.2018 16:57:49
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Доставка на съдове за събиране на битови отпадъци за нуждите на община Своге по три обособени позиции

19.07.2018 19:11:23
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи  на проект с работно заглавие: „Изграждане и рехабилитация на част от уличната мрежа в община Своге

05.07.2018 18:42:02
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително монтажни работи на улична и пътна мрежа на територията на община Своге по три обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Реконструкция ул. Ангел Кънчев от ОТ 1094 до ОТ 1101, кв.Дренов, гр.Своге
Обособена позиция № 2: Реконструкция ул. Неврелов дол от ОТ 948 през ОТ 1091 до ОТ 1094, кв.Дренов, гр.Своге
Обособена позиция № 3: Реконструкция улица отклонение от ул.Република от ОТ1445 през ОТ1446, ОТ 1447 до ОТ1448, кв. 61а, гр.Своге

21.06.2018 17:07:43
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Основен ремонт на спортни площадки на територията на община Своге по две обособени позиции:
ОП1-Основен ремонт спортни площадки ОУ„ Д-р Петър Берон“, с.Реброво;
ОП2- Основен ремонт спортна площадка център с.Томпсън

18.06.2018 16:39:15
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително монтажни работи на общински сгради, училища и детски градини на територията на община Своге по три обособени позиции:
Обособена позиция 1: Реконструкция кметство с.Осеновлаг
Обособена позиция 2: Основен ремонт кметство с.Искрец
Обособена позиция 3: Ремонт на общинско социално предприятие „СВОГЕ ТУР“, гр.Свогe

17.05.2018 16:34:13
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Предоставяне на консултантски услуги във връзка с кандидатстване, управление и отчитане на проект: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА “АЛЕКСАНДЪР ВУТИМСКИ“ УПИ III, КВ. 105 , ГР. СВОГЕ, ОБЩИНА СВОГЕ

17.05.2018 16:32:32
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Изготвяне на работен инвестиционен проект за кандидатстване на община Своге  пред Държавен фонд „Земеделие” с наименование:  ,,Ремонт и благоустрояване на детска градина “Александър Вутимски“ УПИ III, кв. 105, гр. Своге, Община Своге ,, по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020 г. и последващо осъществяване на авторски надзор

11.05.2018 17:17:16
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително монтажни работи на улична и пътна мрежа на територията на община Своге по десет обособени позиции:
Обособена позиция 1: Реконструкция ул.Искър от ОТ 201 през ОТ 204 до ОТ 210 за мах.Търно, с. Гара Бов
Обособена позиция 2: Реконструкция ул. Раковски от ОТ 838 до ОТ 849 , гр. Своге
Обособена позиция 3: Реконструкция ул.Виновград от ОТ 178 през ОТ 160 до ОТ 163 с.Гара Лакатник
Обособена позиция 4: Реконструкция ул.Иван Вазов от ОТ 221 до ОТ 224, кв.Козарника, гр.Своге
Обособена позиция 5: Реконструкция ул.Любен Каравелов, с.Свидня
Обособена позиция 6: Бетониране участък с дължина 200 м.л от път за мах.Кукура, с.Батулия /към гробищен парк/
Обособена позиция 7: Бетониране ул.30 от ОТ 130 през ОТ 82 до ОТ 85, с.Владо Тричков
Обособена позиция 8: Бетониране ул. Ал.Стамболийски от мост над р.Бяла река с дълж. 100м.л, с.Оплетня
Обособена позиция 9: Бетониране ул. Христо Смирненски, с.Реброво с дълж.150 м.
Обособена позиция 10: Бетониране ул. В.Левски с дълж.130 м., с.Свидня

10.05.2018 16:37:13
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително монтажни работи на общински сгради, училища и детски градини на територията на община Своге по шест обособени позиции:
Обособена позиция 1: Основен ремонт кметство с.Вл.Тричков
Обособена позиция 2: Основен ремонт ОУ „Христо Ботев“ с.Гара Лакатник
Обособена позиция 3: Основен ремонт ДГ с.Владо Тричков
Обособена позиция 4: Основен ремонт ДГ Калина Малина, гр.Своге
Обособена позиция 5: Основен ремонт ДГ с.Свидня
Обособена позиция 6: Основен ремонт ДГ с.Церово

Share/Bookmark