Актуални

15.06.2020 17:24:50
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Изграждане предпазна дига по десния бряг на р. Искър в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV-„За озеленяване и водни площи“, кв.174 по ПУП на гр. Своге и в имоти №000317 и №000319 и част от имот №000271 по Картата на възстановената собственост (КВС) на град Своге

15.06.2020 17:19:28
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Упражняване на Строителен надзор за обекти: „Реконструкция на вътр. водопр. мрежа в с. Церово и реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в с. Искрец, намиращи се в Община Своге“

15.06.2020 17:15:31
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Доклад за оценка на съответствието и строителен надзор на обект: „Транспортен мост над р.Искър, гр.Своге“

15.06.2020 17:12:21
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Упражняване на независим строителен надзор на обект „ВиК- Централна градска част гр.Своге – етап I

15.06.2020 17:04:34
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Инженеринг на обект: „Транспортен мост над р.Искър, гр.Своге“

15.06.2020 17:00:09
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Инженеринг на обект: “ Ремонтно-възстановителни работи на общински път от км. 0+00 до км. 29+700( Общински път SFO 2604/II-16 , Своге- София/Батулия-Бакьово-Ябланица 0 от км.0+000 до км.22+000 и местен общински път от км.22+000 до км.29+700 Ловна хижа „Търсава“

15.06.2020 16:54:43
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Строителство на обект „ВиК- Централна градска част гр.Своге – етап I“

15.06.2020 16:51:17
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Упражняване на независим строителен надзор на обект „Изграждане предпазна дига по десния бряг на р. Искър в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV-„За озеленяване и водни площи“, кв.174 по ПУП на гр. Своге и в имоти №000317 и №000319 и част от имот №000271 по Картата на възстановената собственост (КВС) на град Своге

15.06.2020 16:47:02
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Доклад за оценка на съответствието и строителен надзор на обект: “ Ремонтно-възстановителни работи на общински път от км. 0+00 до км. 29+700( Общински път SFO 2604/II-16 , Своге- София/Батулия-Бакьово-Ябланица 0 от км.0+000 до км.22+000 и местен общински път от км.22+000 до км.29+700 Ловна хижа „Търсава“

12.06.2020 15:45:55
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на община Своге за обекти, присъединени на ниско напрежение

09.06.2020 16:17:46
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Основен ремонт на водопроводи и канализации на територията на община Своге по обособени позиции:

Обособена позиция №1: Основен ремонт водопровод на ул.Пършевица след ОТ53 през ОТ18-17-16-72-9-8-6-5, с.Миланово
Обособена позиция №2: Изграждане канализация на ул.Васил Левски от ОТ38 през ОТ185 до ОТ41, ул.Витоша от ОТ38 към ОТ108 и ул.Планиница от ОТ41 към ОТ419, с.Искрец

09.06.2020 16:07:10
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Строително-монтажни работи на общински сгради, училища и детски градини на територията на община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Основен ремонт покрив на кметство с.Луково
Обособена позиция 2: Основен ремонт покрив на НЧ „Светлина-1896“ в УПИ I – „Читалище“, кв.34, с.Гара Бов
Обособена позиция 3: Основен ремонт покрив на читалище в УПИ VIII – „Читалище“, кв.27, с.Церово
Обособена позиция 4: Основен ремонт покрив на Читалище „Искърски пролом“ в УПИ IX – „Читалище“, кв.36, с.Гара Лакатник
Обособена позиция 5: Основен ремонт тоалетни в НЧ „Градище 1907“, гр.Своге
Обособена позиция 6: Основен ремонт санитарни възли втори етаж ОУ „Христо Ботев“, с. Гара Лакатник
Обособена позиция 7: Основен ремонт ДГ с.Владо Тричков

09.06.2020 15:58:00
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително-монтажни работи на улична и общинска пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Асфалтиране ул.Петър Берон от ОТ1124 през ОТ1125 до ОТ1234, кв.Дренов, гр.Своге
Обособена позиция 2: Асфалтиране ул.Филип Тотю от ОТ271 до ОТ274 (с дължина около 200 м.), кв.Козарника, гр.Своге
Обособена позиция 3: Бетониране ул.Васил Левски от ОТ198 през ОТ197 към ОТ196 с дължина 100 м.л, с.Свидня

20.05.2020 17:10:01
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително-монтажни работи на улична и общинска пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Реконструкция ул.Опълченска от ОТ1106 към ОТ1128, кв.Дренов, гр.Своге
Обособена позиция 2: Реконструкция общински път SFO3615 /III-164 Своге-Бучин проход/ – Добърчин от км.0+000 до км.2+000
Обособена позиция 3: Основен ремонт общински път SFO1600 /II-16/ ЖП Гара Бов – Бов от км.5+000 до км 5+200
Обособена позиция 4: Бетониране улица от ОТ72 до ОТ77 и ОТ78 с дължина 100 м.л, с.Оплетня

21.04.2020 15:42:44
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Церово и реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в с. Искрец, намиращи се в Община Своге

10.02.2020 14:55:40
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Доставка и монтаж на оборудване по проект “Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства в Община Своге“

20.03.2020 16:10:36
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Изработване на инвестиционен проект за Промяна предназначението на двуетажна масивна сграда в Детска градина – УПИ V679 „За социални дейности“, кв.7, с.Церово /обновяване на сградата/

Share