Актуални

14.11.2019 16:42:27
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строителен надзор на обект изграждане на мултифункционална спортна площадка към УПИ I – за училище, кв. 151, по действащия ПУП /одобрен ЗРП/ на гр. СвогеИнженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък, разположена на територията на Община Своге“, вкл. съпътстващата инфраструктура

24.10.2019 17:02:14
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък, разположена на територията на Община Своге“, вкл. съпътстващата инфраструктура

23.10.2019 15:30:20
ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
Проекто-проучвателни работи на свлачища с рег. №№ SFO 43.14475-03, SFO 43.43390-03, SFO 43.29163-01, SFO 43.43390-05, SFO 43.02899-02 на територията на община Своге

19.09.2019 14:18:41
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Изграждане на мултифункционална спортна площадка към УПИ I – за училище, кв. 151, по действащия ПУП/одобрен ЗРП/ на гр. Своге

16.09.2019 17:12:37
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, включително съпътстваща инфраструктура, изградена на територията на община Своге и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта

12.09.2019 16:53:16
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително монтажни работи на улична и пътна мрежа на територията  на 
община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Основен ремонт улица от ОТ18 до ОТ22 в с.Луково
Обособена позиция 2: Реконструкция път SFO 3611/II-16, Своге-Томпсън/Лесков дол -мах. „Кокелини бабки“ от км. 4+000 до 4+300
Обособена позиция 3: Бетониране ул.Турист от ОТ607 до ОТ611, гр. Своге

23.08.2019 14:42:57
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък, разположена на територията на Община Своге“, вкл. съпътстващата инфраструктура

22.08.2019 15:25:09
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска и републиканска транспортни схеми, по обособени позиции

09.08.2019 15:15:25
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Дейности, финансирани с европейски средства, Ученическо столово хранене, ДПЛПР Гара Лакатник, ЦНСТПЛПР с.Дружево по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детски градини и Ученическо столово хранене
Обособена позиция № 2 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Обществена трапезария и Дейности, финансирани с европейски средства
Обособена позиция № 3 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПЛПР Гара Лакатник и ЦНСТПЛПР с.Дружевo

25.07.2019 17:32:18
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Специализиран превоз на ученици по определени маршрути на територията на Община Своге за учебната 2019/2020г. по три обособени позиции
 

09.07.2019 17:46:54
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Строително монтажни работи на училища и детски градини на територията на община Своге по обособени позиции

27.06.2019 18:34:10
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Реконструкция и изграждане спортни и детски площадки на територията на община Своге по две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Изграждане детска площадка център, с.Церово
Обособена позиция 2: Реконструкция детска площадка център с.Томпсън

24.06.2019 17:57:21
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на проект “Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства в Община Своге“

24.06.2019 17:16:34
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството по проект “Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства в Община Своге

 

Share