Актуални

15.06.2020 17:24:50
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Изграждане предпазна дига по десния бряг на р. Искър в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV-„За озеленяване и водни площи“, кв.174 по ПУП на гр. Своге и в имоти №000317 и №000319 и част от имот №000271 по Картата на възстановената собственост (КВС) на град Своге

15.06.2020 17:19:28
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Упражняване на Строителен надзор за обекти: „Реконструкция на вътр. водопр. мрежа в с. Церово и реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в с. Искрец, намиращи се в Община Своге“

15.06.2020 17:15:31
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Доклад за оценка на съответствието и строителен надзор на обект: „Транспортен мост над р.Искър, гр.Своге“

15.06.2020 17:12:21
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Упражняване на независим строителен надзор на обект „ВиК- Централна градска част гр.Своге – етап I

15.06.2020 17:04:34
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Инженеринг на обект: „Транспортен мост над р.Искър, гр.Своге“

15.06.2020 17:00:09
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Инженеринг на обект: “ Ремонтно-възстановителни работи на общински път от км. 0+00 до км. 29+700( Общински път SFO 2604/II-16 , Своге- София/Батулия-Бакьово-Ябланица 0 от км.0+000 до км.22+000 и местен общински път от км.22+000 до км.29+700 Ловна хижа „Търсава“

15.06.2020 16:54:43
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Строителство на обект „ВиК- Централна градска част гр.Своге – етап I“

15.06.2020 16:51:17
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Упражняване на независим строителен надзор на обект „Изграждане предпазна дига по десния бряг на р. Искър в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV-„За озеленяване и водни площи“, кв.174 по ПУП на гр. Своге и в имоти №000317 и №000319 и част от имот №000271 по Картата на възстановената собственост (КВС) на град Своге

15.06.2020 16:47:02
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Доклад за оценка на съответствието и строителен надзор на обект: “ Ремонтно-възстановителни работи на общински път от км. 0+00 до км. 29+700( Общински път SFO 2604/II-16 , Своге- София/Батулия-Бакьово-Ябланица 0 от км.0+000 до км.22+000 и местен общински път от км.22+000 до км.29+700 Ловна хижа „Търсава“

12.06.2020 15:45:55
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на община Своге за обекти, присъединени на ниско напрежение

09.06.2020 16:17:46
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Основен ремонт на водопроводи и канализации на територията на община Своге по обособени позиции:

Обособена позиция №1: Основен ремонт водопровод на ул.Пършевица след ОТ53 през ОТ18-17-16-72-9-8-6-5, с.Миланово
Обособена позиция №2: Изграждане канализация на ул.Васил Левски от ОТ38 през ОТ185 до ОТ41, ул.Витоша от ОТ38 към ОТ108 и ул.Планиница от ОТ41 към ОТ419, с.Искрец

09.06.2020 16:07:10
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Строително-монтажни работи на общински сгради, училища и детски градини на територията на община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Основен ремонт покрив на кметство с.Луково
Обособена позиция 2: Основен ремонт покрив на НЧ „Светлина-1896“ в УПИ I – „Читалище“, кв.34, с.Гара Бов
Обособена позиция 3: Основен ремонт покрив на читалище в УПИ VIII – „Читалище“, кв.27, с.Церово
Обособена позиция 4: Основен ремонт покрив на Читалище „Искърски пролом“ в УПИ IX – „Читалище“, кв.36, с.Гара Лакатник
Обособена позиция 5: Основен ремонт тоалетни в НЧ „Градище 1907“, гр.Своге
Обособена позиция 6: Основен ремонт санитарни възли втори етаж ОУ „Христо Ботев“, с. Гара Лакатник
Обособена позиция 7: Основен ремонт ДГ с.Владо Тричков

09.06.2020 15:58:00
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително-монтажни работи на улична и общинска пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Асфалтиране ул.Петър Берон от ОТ1124 през ОТ1125 до ОТ1234, кв.Дренов, гр.Своге
Обособена позиция 2: Асфалтиране ул.Филип Тотю от ОТ271 до ОТ274 (с дължина около 200 м.), кв.Козарника, гр.Своге
Обособена позиция 3: Бетониране ул.Васил Левски от ОТ198 през ОТ197 към ОТ196 с дължина 100 м.л, с.Свидня

20.05.2020 17:10:01
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително-монтажни работи на улична и общинска пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Реконструкция ул.Опълченска от ОТ1106 към ОТ1128, кв.Дренов, гр.Своге
Обособена позиция 2: Реконструкция общински път SFO3615 /III-164 Своге-Бучин проход/ – Добърчин от км.0+000 до км.2+000
Обособена позиция 3: Основен ремонт общински път SFO1600 /II-16/ ЖП Гара Бов – Бов от км.5+000 до км 5+200
Обособена позиция 4: Бетониране улица от ОТ72 до ОТ77 и ОТ78 с дължина 100 м.л, с.Оплетня

24.04.2020 18:09:07
ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
Обезвреждане чрез депониране на генерирани от населението на Община Своге неопасни /битови/ отпадъци в регионално депо Костинброд

21.04.2020 15:42:44
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Церово и реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в с. Искрец, намиращи се в Община Своге

20.03.2020 20:00:09
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Основен ремонт на водопроводи на територията на община Своге по 12 обособени позиции

20.03.2020 16:10:36
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Изработване на инвестиционен проект за Промяна предназначението на двуетажна масивна сграда в Детска градина – УПИ V679 „За социални дейности“, кв.7, с.Церово /обновяване на сградата/

19.03.2020 18:36:50
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска и републиканска транспортни схеми
Обществен превоз по маршрутно разписание по линии от републиканска и общинска транспортни схеми, както следва: София-Своге №23101, №23104, №23107, №23110, №23113, №23116; Своге-Лесков дол, Своге-Огоя-Ябланица

16.03.2020 16:44:24
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Изграждане и основен ремонт вертикална планировка на територията на Община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Основен ремонт вертикална планировка ДГ „Калина Малина“, гр.Своге
Обособена позиция 2: Основен ремонт вертикална планировка ДГ кв.Дренов, гр.Своге
Обособена позиция 3: Промяна предназначението на обществена сграда – киносалон в детска градина, находяща се в УПИ „За детска градина“, кв.2, по плана на с. Томпсън, Община Своге – II етап „Вертикална планировка и подпорни стени
Обособена позиция 4: Основен ремонт вертикална планировка в УПИ VI – „За озеленяване“, кв.180, гр.Своге

05.03.2020 18:14:45
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Основен ремонт на улична мрежа на гр. Своге-ул.Кирил и Методий, ул.Проф.Михаил Събев, ул.Искър, ул.Георги Костов, ул.Ропотамо, ул.8-ми Март, ул.Манастирски ливади по 2 обособени позиции:
Обособена позиция 1: Основен ремонт на улична мрежа на гр. Своге- ул.Кирил и Методий, ул.Проф.Михаил Събев, ул.Искър, ул.Георги Костов
Обособена позиция 2: Основен ремонт на улична мрежа на гр. Своге- ул.Ропотамо, ул.Осми март, ул.Манастирски ливади

04.03.2020 14:32:11
ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ
Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Община Своге

04.03.2020 14:28:21
ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ
Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на СУ „Иван Вазов“ град Своге и ДПЛПР-Гара Лакатник, за период от една година

26.02.2020 15:33:56
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Ремонт асфалтобетонна настилка на улична и общинска пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Ремонт на асфалтобетонна настилка на уличната пътна мрежа на територията на град Своге
Обособена позиция 2: Ремонт на асфалтобетонна настилка на улична и общинска пътна мрежа на територията на населените места в Община Своге

26.02.2020 15:18:21
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Комплексна доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на общинска администрация, детски градини, домашен социален патронаж, ученическо столово хранене, ДПЛПР Гара Лакатник по обособени позиции:
Обособена позиция №1 – хигиенни материали, перилни и почистващи препарати-обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.80, ал.1 от ППЗОП
Обособена позиция №2 – други материали и препарати

25.02.2020 15:45:14
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Изграждане на спортни площадки на територията на Община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Изграждане на спортна площадка в УПИ VI – „За Магазин и ресторант градина“, кв.12, с.Луково
Обособена позиция 2: Изграждане спортна площадка в УПИ IV259 – За „Училище“, кв.24, с.Гара Бов

11.02.2020 13:03:26
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Основен ремонт на водопроводи на територията на община Своге по 6 обособени позиции

10.02.2020 14:55:40
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Доставка и монтаж на оборудване по проект “Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства в Община Своге“

06.02.2020 13:24:38
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Дейности, финансирани с европейски средства, Ученическо столово хранене, ДПЛПР Гара Лакатник, по обособени позиции

24.10.2019 17:02:14
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък, разположена на територията на Община Своге“, вкл. съпътстващата инфраструктура

16.09.2019 17:12:37
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, включително съпътстваща инфраструктура, изградена на територията на община Своге и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта

Share