Актуални

25.02.2020 15:45:14
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Изграждане на спортни площадки на територията на Община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Изграждане на спортна площадка в УПИ VI – „За Магазин и ресторант градина“, кв.12, с.Луково
Обособена позиция 2: Изграждане спортна площадка в УПИ IV259 – За „Училище“, кв.24, с.Гара Бов

13.02.2020 14:05:23
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Изграждане на спортни площадки на територията на Община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Изграждане на спортна площадка в УПИ VI – „За Магазин и ресторант градина“, кв.12, с.Луково
Обособена позиция 2: Изграждане спортна площадка в УПИ IV259 – За „Училище“, кв.24, с.Гара Бов

11.02.2020 13:03:26
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Основен ремонт на водопроводи на територията на община Своге по 6 обособени позиции

10.02.2020 14:55:40
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Доставка и монтаж на оборудване по проект “Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства в Община Своге“

06.02.2020 13:24:38
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Дейности, финансирани с европейски средства, Ученическо столово хранене, ДПЛПР Гара Лакатник, по обособени позицииИнженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък, разположена на територията на Община Своге“, вкл. съпътстващата инфраструктура

27.11.2019 16:33:17
ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ
Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Дейности, финансирани с европейски средства, Ученическо столово хранене, ДПЛПР Гара Лакатник, ЦНСТПЛПР с.Дружево по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детски градини и Ученическо столово хранене
Обособена позиция № 2 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Обществена трапезария и Дейности, финансирани с европейски средства
Обособена позиция № 3 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПЛПР Гара Лакатник и ЦНСТПЛПР с.Дружево

14.11.2019 16:42:27
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строителен надзор на обект изграждане на мултифункционална спортна площадка към УПИ I – за училище, кв. 151, по действащия ПУП /одобрен ЗРП/ на гр. Своге

24.10.2019 17:02:14
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък, разположена на територията на Община Своге“, вкл. съпътстващата инфраструктура

23.10.2019 15:30:20
ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
Проекто-проучвателни работи на свлачища с рег. №№ SFO 43.14475-03, SFO 43.43390-03, SFO 43.29163-01, SFO 43.43390-05, SFO 43.02899-02 на територията на община Своге

19.09.2019 14:18:41
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Изграждане на мултифункционална спортна площадка към УПИ I – за училище, кв. 151, по действащия ПУП/одобрен ЗРП/ на гр. Своге

16.09.2019 17:12:37
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, включително съпътстваща инфраструктура, изградена на територията на община Своге и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта

24.06.2019 17:16:34
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството по проект “Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства в Община Своге

 

Share