Актуални

15.12.2017 17:56:13
ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
Напорен резервоар, техническо помещение за обеззаразяване на водата и изграждане на водопроводни връзки към и от новия резервоар

26.09.2017 15:39:25
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ
Основен ремонт подлез под ЖП линия гр.Своге

01.09.2017 16:54:10
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително монтажни работи на улична и пътна мрежа на територията  на  община Своге по обособени позиции
Обособена позиция 1: Рехабилитация път за с.Луково
Обособена позиция 2: Рехабилитация път SFO 3611 /II-16,Своге-Томпсън/  Лесковдол-мах.Кокелини бабки от км.0+000 до 8+000

01.09.2017 16:45:03
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Реконструкция на път в кв.Орлин, гр.Своге

16.08.2017 16:07:39
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Строително монтажни работи на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения в община Своге по 3 обособени позиции:
ОП1- Направа водопровод от мост над р.Искър до р.Габровнишка, с.Габровница
ОП2- Рехабилитация водопровод с. Еленов дол
ОП3- Изграждане канализация на ул. Крайбрежна, с.Церово

10.08.2017 18:31:24
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ
Строително монтажни работи на училища и детски градини  в  община Своге, Обект: Основен ремонт ДГ с.Владо Тричков

04.08.2017 13:23:05
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Експертна помощ за подготовка на проектно предложение по Приоритетна Ос 4 на ОПОС 2014-2020, процедура BG16M1OP002-4-003  „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)

14.06.2017 16:54:35
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска и републиканска транспортни схеми, по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Обществен превоз по маршрутно разписание по линии от републиканска и общинска транспортни схеми, както следва: София-Своге №23101, №23104, №23107, №23110, №23113, №23116; Своге-Лесков дол, Своге-Огоя-Ябланица
Обособена позиция № 2: Обществен превоз по маршрутно разписание по линии от републиканска и общинска транспортни схеми, както следва: София-Своге №23103, №23106, №23109, №23112, №23115; Осеновлаг-Елисейна, Осеновлаг-Елисейна-Своге, г.Бов-Бов

Share/Bookmark