Актуални

23.05.2019 16:05:16
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Изграждане предпазна дига по десния бряг на р. Искър в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV-„За озеленяване и водни площи“, кв.174 по ПУП на гр. Своге и в имоти №000317 и №000319 и част от имот №000271 по Картата на възстановената собственост (КВС) на град Своге

13.05.2019 17:44:20
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Доставка на автомобили за нуждите на Община Своге по две обособени позиции:
Обособена позиция №1-доставка на нов лек автомобил
Обособена позиция №2-доставка на употребяван товарен автомобил

13.05.2019 17:32:35
ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ
Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Дейности, финансирани с европейски средства и Ученическо столово хранене по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детски градини и Ученическо столово хранене
Обособена позиция № 2 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Обществена трапезария и Дейности, финансирани с европейски средства

25.04.2019 15:52:27
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „ОСНОВЕН РЕМОНТ МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО, ГР.СВОГЕ“

22.04.2019 18:01:12
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Проектиране и изграждане пешеходна пасарелка на дере „Неврелов дол“ в УПИ – „За озеленяване“, кв.Дренов, гр.Своге

15.04.2019 17:40:10
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Реконструкция и изграждане спортни и детски площадки на територията на община Своге. Изграждане детска площадка център, с.Церово

12.04.2019 16:55:41
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително монтажни работи на улична и пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции

10.04.2019 16:19:05
ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
Обезвреждане чрез депониране на генерирани от населението на Община Своге неопасни /битови/ отпадъци в регионално депо Костинброд

08.03.2019 14:16:13
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на Община Своге за обекти, присъединени на ниско напрежение

07.03.2019 17:15:22
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Промяна  предназаначението на обществена сграда –киносалон в детска градина, находяща се в УПИ „За детска градина“, кв.2, по плана на с.Томпсън, община Своге“

 

28.02.2019 15:53:34
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на община Своге

25.02.2019 15:08:17
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Дейности, финансирани с европейски средства, Ученическо столово хранене, ДПЛПР Гара Лакатник, ЦНСТПЛПР с.Дружево по обособени позиции

19.02.2019 19:18:26
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Реконструкция и изграждане спортни и детски площадки на територията на община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Реконструкция спортна и детска площадка, ул.Петър Берон, кв.Дренов, гр.Своге
Обособена позиция 2: Реконструкция детска площадка, кв.Старо село, гр.Своге
Обособена позиция 3: Изграждане на спортна площадка център, с.Свидня
Обособена позиция 4: Основен ремонт детска площадка в Детска градина, с.Гара Лакатник

18.02.2019 12:14:13
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Ремонт асфалтобетонна настилка на улична и общинска пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Ремонт на асфалтобетонна настилка на уличната пътна мрежа на територията на град Своге
Обособена позиция 2: Ремонт на асфалтобетонна настилка на улична и общинска пътна мрежа на територията на населените места в Община Своге

24.01.2019 16:21:38
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Инженеринг – проектиране, включително упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително монтажни работи по ”Възстановяване на улично платно и изграждане на подпорни стени на ул. „Каменярска”, гр. Своге 

Share