Актуални

17.05.2018 16:34:13
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Предоставяне на консултантски услуги във връзка с кандидатстване, управление и отчитане на проект: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА “АЛЕКСАНДЪР ВУТИМСКИ“ УПИ III, КВ. 105 , ГР. СВОГЕ, ОБЩИНА СВОГЕ

17.05.2018 16:32:32
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Изготвяне на работен инвестиционен проект за кандидатстване на община Своге  пред Държавен фонд „Земеделие” с наименование:  ,,Ремонт и благоустрояване на детска градина “Александър Вутимски“ УПИ III, кв. 105, гр. Своге, Община Своге ,, по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020 г. и последващо осъществяване на авторски надзор

11.05.2018 17:17:16
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително монтажни работи на улична и пътна мрежа на територията на община Своге по десет обособени позиции:
Обособена позиция 1: Реконструкция ул.Искър от ОТ 201 през ОТ 204 до ОТ 210 за мах.Търно, с. Гара Бов
Обособена позиция 2: Реконструкция ул. Раковски от ОТ 838 до ОТ 849 , гр. Своге
Обособена позиция 3: Реконструкция ул.Виновград от ОТ 178 през ОТ 160 до ОТ 163 с.Гара Лакатник
Обособена позиция 4: Реконструкция ул.Иван Вазов от ОТ 221 до ОТ 224, кв.Козарника, гр.Своге
Обособена позиция 5: Реконструкция ул.Любен Каравелов, с.Свидня
Обособена позиция 6: Бетониране участък с дължина 200 м.л от път за мах.Кукура, с.Батулия /към гробищен парк/
Обособена позиция 7: Бетониране ул.30 от ОТ 130 през ОТ 82 до ОТ 85, с.Владо Тричков
Обособена позиция 8: Бетониране ул. Ал.Стамболийски от мост над р.Бяла река с дълж. 100м.л, с.Оплетня
Обособена позиция 9: Бетониране ул. Христо Смирненски, с.Реброво с дълж.150 м.
Обособена позиция 10: Бетониране ул. В.Левски с дълж.130 м., с.Свидня

10.05.2018 16:37:13
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително монтажни работи на общински сгради, училища и детски градини на територията на община Своге по шест обособени позиции:
Обособена позиция 1: Основен ремонт кметство с.Вл.Тричков
Обособена позиция 2: Основен ремонт ОУ „Христо Ботев“ с.Гара Лакатник
Обособена позиция 3: Основен ремонт ДГ с.Владо Тричков
Обособена позиция 4: Основен ремонт ДГ Калина Малина, гр.Своге
Обособена позиция 5: Основен ремонт ДГ с.Свидня
Обособена позиция 6: Основен ремонт ДГ с.Церово

03.05.2018 14:38:51
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Основен ремонт на водопроводи и водопроводни съоръжения на територията на община Своге по четири обособени позиции:
ОП1- Основен ремонт водопровод с дълж. 400 л.м., местн. Църнярски корита- местн. Голо Бърдо, с.Заселе
ОП2- Основен ремонт водопровод с дължина 350 л.м. на ул.Веселин Грозданов, кв. Претварето, с.Реброво
ОП3- Основен ремонт водопровод с дълж. 370 л.м. на ул.18 и ул.20 с.Заселе
ОП4 -Основен ремонт водопровод с дължина 250 л.м., ул.Виновград, с.Гара Лакатник

03.04.2018 16:42:17
ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
Обезвреждане чрез депониране на генерирани от населението на Община Своге неопасни /битови/ отпадъци в регионално депо Костинброд

29.03.2018 17:07:14
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Реконструкция на улица с от 930-1018а- 1018- 926 (ул. бор), улица с от 926- 927-1017 (ул. Балкан), улица с от 927-929-930 (ул. Табаните) всички около квартал 134 по ПУП на гр. Своге, община Своге, Софийска област

26.03.2018 18:16:02
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Избор на изпълнител за изготвяне на технически инвестиционен проект за реконструкция, паркоустрояване и благоустрояване на Обект: „Благоустрояване и паркоустрояване на парцел XV за озеленяване и водни площи  и упражняване на авторски надзор“, гр. Своге по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобрението или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  

26.03.2018 18:11:23
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за подготовка и управление на проектно предложение  “Благоустрояване и паркоустрояване на парцел XV за озеленяване и водни площи, град Своге” във връзка с мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., по две обособени позиции

06.03.2018 14:01:04
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Доставка на нови високопроходим и лек автомобили за нуждите на Община Своге по две обособени позиции:
Обособена позиция №1-доставка на нов високопроходим автомобил
Обособена позиция №2-доставка на нов лек автомобил

Share/Bookmark