Актуални

15.01.2018 16:53:42
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Kомплексна доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на Общинска администрация, Детски градини, Домашен социален патронаж, Ученическо столово хранене, ДПЛПР Гара Лакатник, Защитено жилище за лица с психични разстройства с.Дружево по обособени позиции

27.12.2018 16:48:14
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска и републиканска транспортни схеми по обособени позиции

03.12.2018 15:16:27
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в община Своге до регионално депо Костинброд

09.11.2018 15:10:04
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности на обект: „РАЗШИРЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНА ЗАЛА (ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН) КЪМ СУ „ИВАН ВАЗОВ“, ГР. СВОГЕ, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ ІІІ-ЗА УЧИЛИЩЕ, КВ. 54 ПО ПУП НА ГР. СВОГЕ“

01.08.2018 17:09:43
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Разширение, реконструкция и преустройство на спортна зала (физкултурен салон) към СУ „Иван Вазов“, гр. Своге, находяща се в упи III-за училище, кв. 54 по ПУП на гр.Своге

23.07.2018 14:53:26
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие „Изграждане и рехабилитация на част от уличната мрежа в община Своге“ по четири обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Изграждане и рехабилитация на част от уличната мрежа в село Церово, община Своге“
Обособена позиция № 2: „Изграждане на част от уличната мрежа в село Искрец, община Своге“
Обособена позиция № 3: „Изграждане и рехабилитация на част от уличната мрежа в село Владо Тричков, община Своге“
Обособена позиция № 4: „Изграждане и рехабилитация на част от уличната мрежа в град Своге, община Своге“

20.07.2018 16:57:49
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Доставка на съдове за събиране на битови отпадъци за нуждите на община Своге по три обособени позиции

Share/Bookmark