Актуални

16.08.2017 16:07:39
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Строително монтажни работи на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения в община Своге по 3 обособени позиции:
ОП1- Направа водопровод от мост над р.Искър до р.Габровнишка, с.Габровница
ОП2- Рехабилитация водопровод с. Еленов дол
ОП3- Изграждане канализация на ул. Крайбрежна, с.Церово

10.08.2017 18:31:24
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ
Строително монтажни работи на училища и детски градини  в  община Своге, Обект: Основен ремонт ДГ с.Владо Тричков

08.08.2017 19:45:12
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Напорен резервоар, техническо помещение за обеззаразяване на водата и изграждане на водопроводни връзки към и от новия резервоар

04.08.2017 13:23:05
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Експертна помощ за подготовка на проектно предложение по Приоритетна Ос 4 на ОПОС 2014-2020, процедура BG16M1OP002-4-003  „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)

21.07.2017 19:40:31
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Специализиран превоз на ученици по определени маршрути на територията на Община Своге за учебната 2017/2018г. по обособени позиции, както следва:
ОП№1 – гара Лакатник-село Лакатник, гара Лакатник-село Губислав, гара Лакатник-село Миланово-село Дружево, гара Лакатник-село Оплетня, гара Бов-село Бов, гара Бов-Скакля
ОП №2 – село Реброво-село Батулия-село Огоя-село Ябланица-Търсава, село Владо Тричков-Клисура, село Владо Тричков-село Луково;
ОП№3 – град Своге-село Желен, град Своге-село Лесков дол, село Искрец-село Брезе, град Своге-село Искрец, село Искрец-Санаториума-Дупни камък, град Своге-село Томпсън-село Луково-Ромча.

06.07.2017 17:30:17
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Строително монтажни работи на училища и детски градини в община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Основен ремонт НУ „Д-р Петър Берон“, кв.Дренов, гр.Своге
Обособена позиция 2: Основен ремонт ОУ „Св.Иван Рилски“, с.Искрец
Обособена позиция 3: Основен ремонт ОУ „Д-р Петър Берон“, с.Реброво
Обособена позиция 4: Основен ремонт подход на ОУ „Васил Левски“, с.Церово
Обособена позиция 5: Основен ремонт ДГ с.Гара Бов
Обособена позиция 6: Основен ремонт ДГ, кв.Дренов, гр.Своге
Обособена позиция 7: Основен ремонт ДГ „Калина Малина“, гр.Своге

14.06.2017 16:54:35
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска и републиканска транспортни схеми, по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Обществен превоз по маршрутно разписание по линии от републиканска и общинска транспортни схеми, както следва: София-Своге №23101, №23104, №23107, №23110, №23113, №23116; Своге-Лесков дол, Своге-Огоя-Ябланица
Обособена позиция № 2: Обществен превоз по маршрутно разписание по линии от републиканска и общинска транспортни схеми, както следва: София-Своге №23103, №23106, №23109, №23112, №23115; Осеновлаг-Елисейна, Осеновлаг-Елисейна-Своге, г.Бов-Бов

12.05.2017 15:03:23
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Строително монтажни работи на общински сгради в община Своге по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Основен ремонт кметство с.Владо Тричков
Обособена позиция 2: Основен ремонт кметство с.Реброво
Обособена позиция 3: Основен ремонт кметство с.Томпсън
Обособена позиция 4: Основен ремонт кметство с.Брезе
Обособена позиция 5: Основен ремонт кметство с.Миланово
Обособена позиция 6: Основен ремонт кметство с.Гара Лакатник
Обособена позиция 7:Основен ремонт общинска сграда на ул.Александър Стамболийски №3, гр.Своге

28.04.2017 16:01:10
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително монтажни работи на улична и пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Асфалтиране ул. Просвета, гр. Своге
Обособена позиция 2: Асфалтиране ул. Ал.Вутимски, гр.Своге
Обособена позиция 3: Изграждане стъпаловидна улица част от ул.Люлин, кв.Дренов, гр.Своге
Обособена позиция 4: Бетониране улица за мах.Кардашово, с.Свидня
Обособена позиция 5: Рехабилитация централна улица с.Дружево

27.04.2017 18:07:32
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Специализиран превоз на ученици по определени маршрути на територията на Община Своге за учебната 2016/2017г., както следва: гара Лакатник-село Лакатник, гара Лакатник-село Губислав, гара Лакатник-село Миланово-село Дружево, гара Лакатник-село Оплетня, гара Бов-село Бов, гара Бов-Скакля, град Своге-село Желен, град Своге-село Лесков дол, село Искрец-село Брезе, град Свогесело Искрец, село Искрец-Санаториума-Дупни камък, град Своге-село Томпсън-село Луково-Ромча.

20.03.2017 17:00:13
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително монтажни работи на улична и пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Рехабилитация улици Своге
Обособена позиция 2: Рехабилитация улици с. Гара Лакатник /ул. Христо Ботев, ул. Градище/
Обособена позиция 3: Рехабилитация улици кв.Прокопаник,с.Томпсън
Обособена позиция 4: Рехабилитация ул. Волга, с. Гара Бов
Обособена позиция 5: Рехабилитация път SFO 3609 /II-16/ Своге- Желен

23.02.2017 16:09:12
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на Община Своге за обекти, присъединени на ниско напрежение

10.02.2017 16:57:24
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Изготвяне на общ устройствен план на община Своге

 

Share/Bookmark