Дирекция „Местни данъци и такси“

КОНТАКТИ:
Адрес: гр.Своге, ул.Ал.Стамболийски №3
Телефон на кол център: 0700 44 045


СПРАВКА ЗА ДЪЛЖИМИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ


БАНКОВИ СМЕТКИ И КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
„ОБЩИНСКА БАНКА“ АД – ФЦ СВОГЕ
IBAN: BG75SOMB91308490023044
BIC: SOMBBGSF

442100  ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ
442400  ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
442300  ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
442500  ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО
442200  ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВОТО
442800  ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
441400  ПАТЕНТЕН ДАНЪК
443400  ДРУГИ ДАНЪЦИ
4414002  ДАНЪК ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

По същите кодове се превеждат и лихвите към съответните задължения.

В услуга на данъкоплатците, данъците могат да се плащат също така на касите на EasyPay и FastPay. Също така и онлайн чрез ePay.


ДЕКЛАРАЦИИ
ВАЖНО!!! Декларациите могат да бъдат приемани по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване или по имейл на dmdt@svoge.bg, само ако са подписани с Квалифициран електронен подпис от заявителя!

Декларация за освобождаване от част от такса за битови отпадъци – изтегли

Декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея – изтегли

Декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти – изтегли

Декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение – изтегли

Декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества – изтегли

Декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък – изтегли

Share