Обявление на основание чл. 26 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/ – Проект на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

Обявление на основание чл. 26 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/ – Проект на Наредба за реда за учредяване и

Виж повече