- Община Своге – официален сайт - https://www.svoge.bg -

Предложение за изменение

Предложение за изменение на Приложение № 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – изтегли [1]