Обявление

О Б Щ И Н А  С В О Г Е   

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

                         

Изх. №  94 – Р – 144

Дата    12.06.2012г.


 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание § 8, ал.4, изречение последно от Преходните разпоредби /ПР/ на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Своге ВИ СЪОБЩАВАМЕ, че със  Заповед № 783/11.06.2012г., е одобрено поисканото по § 8 от ПР на ЗУТ Частично изменение (ЧИ) на ПУП (ПР) – одобрен дворищнорегулационен план към застроителния и регулационен план (ЗРП) на в.з.”Голяма лъка”, с. Владо Тричков, Община Своге, изразяващо се в поставяне вътрешните регулационни линии на урегулиран поземлен имот (УПИ) – парцел І-155 в кв. 11 в съответствие със съществуващата граница между поземлени имоти пл. №№ 155 и 279, като частта от имот пл.№ 279 на площ от 24.00 кв.м се отрежда за „Озеленяване”, съгласно сини и кафяви линии, надписи и щрихи.

Жалбите срещу Заповедта не спират изпълнението й.

 

 

инж. ЖОРО  ЦВЕТКОВ  /п/ не се чете

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

Съгласувал:  /п/

Миглена Янакиева

Директор на дирекция „ПАО”

 

Д.Петкова/