Обява

Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ към Община Своге, напомня във връзка с влезлите в сила промени на ЗУПГМЖСВ /ДВ бр.100/2008г., изм. бр.44/2009г. и изм. бр.99/2009г./ следното:

1. Съгласно  § 11. (3) Право на левова индексация по чл. 7, ал. 1 имат лицата, включени в окончателните списъци , които са придобили или започнали изграждане на жилище до 5/пет/ години от влизането в сила на този Закон. (21.11.2008+5 години ) – 21.11.2013г.

2. Съгласно § 11. (4) Изплащането на левови компенсации се извършва от Националния компенсационен жилищен фонд чрез местните комисии по чл. 8, ал. 2 по реда на постъпилите заявления за реализиране права по ал. 3, в срок до 31 декември 2019 г.

      

МЕСТНА КОМИСИЯ ОБЩИНА СВОГЕ