Обявление

 О Б Щ И Н А  С В О Г Е

 О Б Л А С Т  С О Ф И Я

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59 

О Б Я В Л Е Н И Е

       На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС във връзка с чл. 4, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2016г. със следните имоти:

  1. Имот № 012001 от общинския поземлен фонд с площ от 7.349 (седем цяло триста четиредесет и девет хилядни) дка, находящ се в с. Реброво, местност „Слатина“, община Своге. Категория на земята при неполивни условия: девета, начин на трайно ползване: ливада.;
  2. Имот № 012023 от общинския поземлен фонд с площ от 5.627 (пет цяло шестстотин двадесет и седем хилядни) дка, находящ се в с. Реброво, местност „Слатина“, община Своге. Категория на земята при неполивни условия: девета, начин на трайно ползване: ливада.

        ЕМИЛ ИВАНОВ

        КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ