Обявление

ОБЩИНА СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЯВЛЕНИЕ

по чл.25, ал.1 от ЗОС

№ 94-Й-21/ 04.07.2012г.

         Община Своге, на основание чл.205, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда на чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), уведомява собствениците на имоти за предстящото им отчуждаване за задънена улица (тупик) ОК 99а-142-143-144, кв. 16 от Подробния устройствен план (ПУП) – одобрен през 1992г. Застроителен и регулационен план (ЗРП) на мах. „Гламек”, с. Церово, Община Своге, обособена след одобряване на частично изменение (ЧИ) на ЗРП – Заповед № 463/29.10.1996г. на Кемта на Община Своге.

На основание чл.205, ал.1, вр. с чл.206, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, се отчуждават части от имоти пл.№№ 117, 118 и 116 по одобрения със ЗРП (ПУП) Кадастрален план (КП) на мах. „Гламек”, с. Церово за задънена улица ОК 99а-142-143-144, кв. 16  по ПУП (ЗРП) на с. Церово, съгласно подадена в срока по чл.208 от ЗУТ, съотв. §70 от ЗИД на ЗУТ молба вх.№ 94-Й-21/26.05.2009г. от заинтересован собственик – Йорданка Славова Трифонова, както следва:

– част от имот пл.№ 117 в кв. 16 по ПУП на мах. „Гламек” с площ, измерена графично от ПУП, от 174,00 (сто седемдесет и четири) кв.м, собственост на ИВАН ВАСИЛЕВ ЛОЗАНОВ, с размер на дължимото обезщетение 3297,30лв. (три хиляди двеста деветдесет и седем лв. и трийсет стотинки);

– част от имот пл.№ 118 в кв. 16 по ПУП на мах. „Гламек” с площ, измерена графично от ПУП, от 7,00 кв.м, собственост на ГЕОРГИ ВИДЕНОВ ЛОЗАНОВ, с размер на дължимото обезщетение 111,70лв. (сто и единайсет лв. и седемдесет стотинки);

– част от имот пл.№ 116 в кв. 16 по ПУП на мах. „Гламек” с площ, измерена графично от ПУП, от 8,00 кв.м, собственост на наследници на НИКОЛА ЛОЗАНОВ АТАНАСОВ: н-ци ВЕЛИКА КИРОВА АТАНАСОВА, н-ци ПЕТЪР НИКОЛОВ ЛОЗАНОВ и н-ци МИТРА НИКОЛОВА АНДОНОВА, и на насл. на ВАСИЛ ЛОЗАНОВ АТАНАСОВ, с размер на дължимото обезщетение 151,60лв. (сто петдесет и един лв. и шейсет стотинки).

След изтичне на едномесечия срок от публикуването на настоящото Обявление, на основание чл.25, ал.2 от ЗОС, ще бъде издадена Заповед  за отчуждаване.

 

 

Инж. ЖОРО ЦВЕТКОВ:

КМЕТ НА ОБЩИНАТА

 

СЪГЛАСУВАЛ:

Миглена Янакиева

Директор дирекция „ПАО”

 

инж. Св. Корназова