Обява

ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 ОБЯВА 

    Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ към Община Своге, напомня във връзка с влезлите в сила промени на ЗУПГМЖСВ /ДВ бр.100/2008г., изм. бр.44/2009г., изм. бр.99/2009г. и изм. бр.104/2013г./ следното:

  1. Съгласно § 11. (3) Право на левова индексация по чл. 7, ал. 1 имат лицата, включени в окончателните списъци по чл. 4, които са придобили или започнали изграждане на жилище в срок до 30 ноември 2016г. включително.
  2. Съгласно § 11. (4) Изплащането на левови компенсации се извършва от Националния компенсационен жилищен фонд чрез местните комисии по чл. 8, ал. 2 по реда на постъпилите заявления за реализиране права в срок до 31 декември 2019 г.

       

                                       МЕСТНА КОМИСИЯ ОБЩИНА СВОГЕ