Съобщение

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Дирекция „Бюро по труда“ – „Своге“ – гр. Своге
уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/
през месец  ЮЛИ 2016 г., както следва:
Насърчителни мерки и финансови средства, за които ДБТ може да сключва договори с работодатели.
(Обявяват се на основание чл.50, ал. 3, т.1 от ПП ЗНЗ)
Насърчителни мерки за обучение и заетост – по реда и условията на ЗНЗ Средства
/в лева/
1 Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) 0
2 Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания, включително военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл. 36, ал. 2 от ЗНЗ) 0
3 Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) 1 901
4 Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст, завършили средно или висше образование и без трудов стаж (чл. 36б от ЗНЗ) 0
5 Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване  безработни лица до 29-годишна възраст – (чл. 41 от ЗНЗ) 0
6 Насърчаване на работодателите да наемат за чиракуване  безработни лица до 29 – год. възраст (чл 41а от ЗНЗ) 0
7 Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване на безработни лица до 29 годишна възраст(чл 41а от ЗНЗ) 0
8 Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за  стажуване (чл. 46 от ЗНЗ) 0
9 Насърчаване на работодатели-микропредприятия да разкриват работни   места, като се субсидират първите 5 разкрити работни места (чл.50 от ЗНЗ) 0
10 Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица на непълно работно време (чл.51 от ЗНЗ) 0
11 Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания (чл. 52 ал.1 от ЗНЗ от ЗНЗ) 0
12 Насърчаване на работодателя да наема безработни лица с трайни увреждания на временна, сезонна или почасова работа (чл. 52, ал. 2 от ЗНЗ) 0
13 Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица – самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 3-годишна възраст (чл. 53 от ЗНЗ) 0
14 Насърчаване на работодателите да наемат безработни майки (осиновителки) с деца от 3 до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) 0
15 Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода” (чл. 55 от ЗНЗ) 0
16 Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица над 50-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) 0
17 Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) 0
18 Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ) 0
19 Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник (чл 55г от ЗНЗ) 0
20 Насърчаване на работодателите да наемат безработни на „зелени работни места“ (чл. 55д от ЗНЗ)
         Заявки за свободните работни места и съответните документи по процедурата могат да се подават:в работното време на ДБТ за периода: от 19.07.2016 г. (включително) до 25.07.2016 г. (включително)  в Дирекция „Бюро по труда“ – „Своге“ – гр. Своге
         Допълнителна информация за процедурата може да се получи:
– на място в Дирекция „Бюро по труда“ – „Своге“ , гр. Своге, адрес: ул.“Ал.Стамболийски“   №3- както и по тел.: 0726/2-25-04.
         Образци на необходимите документи могат да бъдат получени в Дирекцията и във филиалите й:
гр. Своге, адрес: ул. „Ал. Стамболийски“ №3
гр. Годеч, адрес: ул. „Република“ №1