Обявление

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

 О Б Л А С Т  С О Ф И Я

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59 

 О Б Я В Л Е Н И Е

       На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС във връзка с чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 5, предл. второ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2016 г. в раздел I „Продажба“, със следните имоти:

  1. Поземлен имот с площ от 5 592 (пет хиляди петстотин деветдесет и два) кв.м., попадащ в границите на околовръстен полигон на махала „Селото“, находящ се в с. Брезовдол, община Своге, област Софийска, одобрен с Решение №8/09.02.1982 г. на ИК на ОНС – София, с граници: имот №225009, път, Брезовска река.;
  2. Поземлен имот с площ 3 644 (три хиляди шестстотин четиредесет и четири) кв. м., попадащ в границите на околовръстен полигон на махала „Селото“, находящ се в с. Брезовдол, община Своге, област Софийска, одобрен с Решение №8/09.02.1982 г. на ИК на ОНС – София. В имота е построена паянтова едноетажна сграда – кметство със застроена площ от 136 кв.м., с граници: имоти №№225001, 225008 и 225009, път.

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Съгл. Заповед №764/31.05.2016г.

Принтирай страницата Принтирай страницата