Обявление

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59

 О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС във връзка с чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 5, предл. второ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2016 г. в раздел V „Придобиване на недвижими имоти“, със следните имоти:

  1. Имот №046032 с площ от 1.102 (едно цяло сто и две хилядни) дка, находящ се в с. Церово, местност „Долни Желен“, община Своге, област Софийска. Начин на трайно ползване: дървопроизв. пл. При граници имоти: №046033, №046013.
  2. Имот №046033 с площ от 1.717 (едно цяло седемстотин и седемнадесет хилядни) дка, находящ се в с. Церово, местност „Долни Желен“, община Своге, област Софийска. Начин на трайно ползване: дървопроизв. пл. При граници имоти: №046034, №046032, №000379, №000378;
  3. Имот №046012 с площ от 4.027 (четири цяло двадесет и седем хилядни) дка, находящ се в с. Церово, местност „Бабин дол“, община Своге, област Софийска. Категория на земята при неполивни условия: девета, начин на трайно ползване: недървопр. г. пл. При граници имоти: №046013, №046014, №046015, №115002;
  4. Имот №046013 с площ от 7.811 (седем цяло осемстотин и единадесет хилядни) дка, находящ се в с. Церово, местност „Бабин дол“, община Своге, област Софийска. Категория на земята при неполивни условия: девета, начин на трайно ползване: горска ливада. При граници имоти: №000376, №115002, №046012, №046034, №046032, №000378, №052064;
  5. Имот №046034 с площ от 0.651 (нула цяло шестстотин петдесет и една хилядни) дка, находящ се в с. Церово, местност „Долни Желен“, община Своге, област Софийска. Начин на трайно ползване: дървопроизв. пл. При граници имоти: №046013, №046033, №000383, №046014.

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Съгл. Заповед №764/31.05.2016г.