Обява

О Б Я В А 

до заинтересованите лица и общественост

  На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Инж.ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ – ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

гр.Своге, ул.”Александър Стамболийски” №7

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 съобщава 

на засегнатото население, че има промяна на инвестиционно предложение за „Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа на община Своге, област София

Подобект: Общински път SFO 2603 /ІІ-16, Лакатник-Своге/ Заселе-Зимевица-Заноге (участък от км 0+000 до км 3+600)

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 За контакти инж.Христина Първановска- Директор дирекция УРТ

гр.Своге, ул.”Александър Стамболийски” №7, тел: 0887 106 162

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС