Обява

О Б Я В А 

до заинтересованите лица и общественост 

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Община Своге

Гр.Своге, ул.”Александър Стамболийски”7 

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/ 

съобщава

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за 

Ремонт и благоустрояване на детска градина “Александър Вутимски” УПИ III, кв. 105, гр. Своге, Община Своге

 

За контакти инж.Христина Първановска, гр.Своге, ул.”Александър Стамболийски”№7, тел: 0887 106 162

/лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

 

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС