Обява

О Б Я В А 

до заинтересованите лица и общественост 

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Емил Кирилов Иванов – кмет на община Своге

Гр.Своге, ул.”Александър Стамболийски”№7

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 съобщава 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за ”Изграждане на площадка за третиране на битови отпадъци – компостираща инсталация”, землище на село Церово, община Своге

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти: инж.Ралица Павлова – мл.експерт „Екология”,

гр. Своге, ул. „Александър Стамболийски”№7, тел. 0888 405 456

/лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, email: riоsv@riew-sofia.org

 

 Приложение:

  1. Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС