Покана

logo OIC

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 СОФИЯ

гр. София 1408, бул. „Витоша“ 99, тел. 02/4400 788, e-mail: oic.sofia@eufunds.bg

ПОКАНА 

 Уважаеми дами и господа,

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) има удоволствието да ви покани на информационна среща за представяне на актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Събитието ще се проведе на 11 октомври 2016 г. (втортик), от 13:30 ч., в малка зала на читалище „Градище – 1907, ул. „Цар Симеон” № 29, гр. Своге

В рамките на информационната среща експертите ще разяснят възможностите за  кандидатстване по актуалните в момента процедури, както и какво престои до края на 2016 г. по линия на програмите, съфинансирани от ЕСИФ.

Участието в събитието е напълно безплатно и не се изисква предварителна регистрация.

Приложение: Програма на събитието

С УВАЖЕНИЕ,        

ЕКИП НА ОИЦ-СОФИЯ

Проект „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България” №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд