Обява

О Б Я В А 

до заинтересованите лица и общественост 

 На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

от„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД  гр.София бул.“Цариградско шосе“ №159 ЕИК:130277958  Изпълнителен директор на фирмата – възложител : Петър Холаковски

 

Пълен пощенски адрес: гр.София, бул.“Цариградско шосе“ №159

Телефон, факс и адрес по електронна поща: тел.0894430350 nd.engine@gmail.com

Лице за връзка: Николай Руменов Добренов тел.0894430350 nd.engine@gmail.com

 

съобщава

 на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

Реконструкция мрежа НН от ТП Свидия 2 проходен , гр. Своге

 Местоположение: гр.Своге, Община Своге

 За контакти Николай Руменов Добренов тел.0894430350 nd.engine@gmail.com

/лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, email: riоsv@riew-sofia.org

Приложение:

  1. Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС