Обява

О Б Я В А 

до заинтересованите лица и общественост 

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД  гр.София бул.“Цариградско шосе“ №159 ЕИК:130277958  Изпълнителен директор на фирмата – възложител : Петър Холаковки

 

Пълен пощенски адрес: гр.София, бул.“Цариградско шосе“ №159

Телефон, факс и адрес по електронна поща: тел.0894430350 nd.engine@gmail.com

Лице за връзка: Николай Руменов Добренов тел.0894430350 nd.engine@gmail.com

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

съобщава

 на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Реконструкция мрежа НН от ТП Свидия 2 проходен , гр. Своге

 

За контакти Николай Руменов Добренов тел.0894430350 nd.engine@gmail.com

/лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС