Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

Н   А   Р   Е   Д   Б   А

ЗА

МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ

НА УСЛУГИ В ОБЩИНА СВОГЕ

 

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге на адрес: гр. Своге, ул. Ал. Стамболийски № 7, ет. 1, Деловодство, както и на електронен адрес: kmet@svoge.bg

П Р О Е К Т  З А  Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и при спазване изискванията на чл. 26 от  Закона за нормативните актове, и чл. 77 от Административнопроцесуален кодекс

Р Е Ш И: 

Общински съвет Своге изменя Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге, както следва:

І. В Глава трета „Местни такси“, Раздел І „Такса за битови отпадъци“, ал. 2 на чл. 65 придобива следната редакция:

„(2) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по предходната алинея, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите и върху по-високата от двете стойности /данъчна или отчетна/ на недвижимите имотите собственост на юридически лица и фирми на граждани.“

М О Т И В И     

 КЪМ

ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА

НАРЕДБАТА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА СВОГЕ

(съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА) 

  1. Причини, налагащи приемането на изменението на подзаконовия нормативен акт:

Настоящите промени в Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге са във връзка с актуализация на действащата нормативна уредба.

  1. Цели, които се поставят:

Целите  на този проект са:

– законосъобразност

– актуализиране на Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге и привеждането й в съответствие със Закона за местните данъци и такси.

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Проектът за изменение на предлаганата Наредба не изисква допълнителни средства.

  1. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са:

– законосъобразност на прилаганите текстове от Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге

– уеднаквяване на подзаконовата нормативна уредба с пряко действие върху увеличение на приходите

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганото изменение на Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за местните данъци и такси, и е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление.