Обявление

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59

О Б Я В Л Е Н И Е

       На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС във връзка с чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 5, предл. второ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2018 г. в раздел V „Под наем“, с част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение с площ от 19,70 кв.м., находящо се в сутерена (ниво -1) на двуетажна сграда (кметство), попадаща в УПИ IV-179 „За обществено обслужване“, кв. 32 по подробния устройствен план на с. Дружево, община Своге

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

За Кмет на Община Своге

Съгласно Заповед №899/26.06.2018 г.