Обучение на български представители в Европейския институт по публична администрация /ЕИПА/

От 24.02.2013 г. до 27.02.2013 г. в гр. Маастрихт, Холандия, се проведе безплатно обучение по проект „Усъвършенстване на професионалните умения и квалификация на служителите в българската държавна администрация, чрез обучение в обучителни институции на страните- членки на Европейския съюз” по Договор № К11-22-1/19.04.20123 г. за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПАК, съфинансирана от ЕСФ.

Участие взеха следните български представители – 27 секретари на общини, между които и г-жа Мая Ташунова – секретар на Община Своге,   трима главни секретари на държавни администрации, както и представители на ИПА България.

Темата на обучението – ”Управление на проектния цикъл”, бе под ръководството на г-жа Кристияна Туркети, командирован експерт към ЕИПА.

Първият ден от програмата включва запознаване с Основните насоки на Европейската комисия относно PCM-Project Cycle Management, както и с логическият рамков подход, който се използва за подпомагане процеса на планиране и управление на проектите и включва аналитичен процес и набор от съответните средства.    Вторият ден е за запознаване  с процесите по анализ на целите и стратегиите, разработване на логическа рамкова матрица, програмиране на човешките, финансови и логически ресурси, подготовка бюджет на проекта и накрая разработване на проект, обхващащ всички фази –  планиране, дейности, мониторинг, одит.

Обучението е изключително полезно дори и в свободното време, в неформална обстановка, когато секретарите на Общини имат възможност да обменят мнения и опит по проблемите, които са общи за общинските администрации в цялата страна.