За вас работодатели

Агенция по заетостта 

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Своге 

 

Уведомява работодателите от общините: Своге и Годеч, че разполага с неусвоени финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)*през 2018 г., както следва:

 

     I. Мерки* за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат безработни лица

 

Финансови

Средства /в лв./

(Посочени са само насърчителните режими, по които могат да бъдат сключвани договори)*
–      Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица с трайни увреждания (чл.51, ал.2  от ЗНЗ) 4 434,61

 

 

     II. Програми за обучение и заетост

 

Финансови

Средства /в лв./

–  Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица (ПНОЗПБЛ)

– Компонент 1 – частен секторвж:,2

 

7250,00

 

III. Обучение на възрастни

(Обучение на безработни лица, по заявка на работодател, с осигурено работно място)

Финансови

Средства /в лв./

–  Обучение на възрастни, по чл. 63 от ЗНЗ (по реда на чл. 63 от ППЗНЗ) 3900,00

 

За ползване на горепосочените преференции работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи – текущо до изчерпване на обявения финансов ресурс.

 

Допълнителна информация може да се получи в:

  • Дирекция “Бюро по труда” – гр.Своге,

ул. „Александър Стамболийски”, № 3, ет. 3

 

както и на тел.: 0726/22568

 

Информация може да се получи и във филиалите към дирекцията в:

  • гр. Годеч – ул. „Република”, № 1

—————————————————————————————

ЗАБЕЛЕЖКИ:

*По реда на: чл.50 ал.4 и чл.50 А от Правилник за прилагане на закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ)

1 За финансови средства по: НП „Заетост и обучение на хора с увреждания“ (ЗОХТУ)

 

2 По реда на „Правила за кандидатстване на работодатели по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица“ – приложение към Заповед на МТСП № РД -01-210 от 05.04.2016 г.