Наредба

В изпълнение на разпоредбата на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставяме на вниманието на всички заинтересовани лица проект за:

Н А Р Е Д Б А

за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

Раздел I

Общи положения

Чл. 1.Тази Наредба урежда реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на  нуждаещите се  лица и семейства на територията на Община Своге.

Чл. 2. Общинският съвет ежегодно с приемането  на бюджета, определя средства от собствените приходи на общината за отпускане на еднократна помощ по реда на този правилник.

Чл. 3. По реда на тази Наредба се отпускат средства на  :

 1. лица за задоволяване на неотложни социални потребности.
 2. лица за животоспасяващи лечения, операции и лекарства.
 3. деца в неравностойно положение – сираци и полусираци, завършващи средно образование,
 4. деца с изявени дарби
 5. семейства и домакинства пострадали при бедствия, аварии и катастрофи.

Чл. 4  Еднократната финансова  помощ не може да бъде в размер по – голям от две минимални работна заплати .

Чл. 5 . Право на еднократна финансова помощ имат гражданите веднъж през календарната година независимо от размера на помощта.

                    РАЗДЕЛ ІІ

Ред за отпускане на еднократната финансова помощ

Чл. 6.   Еднократна  финансова помощ по чл. 2 се отпуска  на  лица и семейства    с постоянен  адрес  на територията на общината,  въз основа на  подадена  писмено  заявление  до кмета на общината по утвърден  образец.

Чл. 7. Заявленията  се разглеждат от петчленна постоянна комисия,съставена от трима общински съветници,определени с решение на Общинския съвет, и двама служители, назначени със заповед на кмета на общината.Комисията със свое решение избира Председател,който администрира дейността й.

Чл. 8  Постоянната  комисия разглежда постъпилите заявления за отпускане на  финансова помощ два пъти месечно или извънредно при необходимост по инициатива на нейния председател, заседава при кворум 50% +1 от общия брой на членовете на комисията.

/1/ В случаите в които, лицата по чл.2,  са с  адрес извън гр.Своге, Постоянната комисия изисква становище по постъпилата молба от кмета на съответното населено място или кметския  наместник .

        /2/ Еднократната финансова помощ на лицата по чл. 2 се отпуска след  решение на комисията със заповед на кмета на общината.

 

                 РАЗДЕЛ ІІІ

Критерии и изисквания за определяне и отпускане на помощта

Чл. 9 /1./ Общи критерии за определяне и отпускане на еднократни помощи на лицата са:

 1. Да не са регистрирани и да не развиват дейност по Търговския закон.
 2. Да имат постоянен адрес  на територията на община Своге.
 3. Да не са получавали и да не получават помощ на същото основание от друг органи или институция.
 4. Да не притежава движимо или недвижимо имущество от което да получава доходи.
 5. Налице е доказана необходимост от лечение – /оперативно лечение или хоспитализация/ в страната и чужбина.
 6. Поразеното жилище е единствено за семейството, не е застраховано и за него има документ за собственост.
 7. Поразените стопански постройки са за  селскостопанска нужда, за задоволяване потребностите на семейството, не са застраховани и за  тях  има документ за собственост.

/2/  Данните по чл. 10 ал. 1  се удостоверяват с декларация по образец.

 

Чл. 10 Специални критерии и изисквания за определяне и отпускане на еднократна  финансова помощ са:

/1/ За лицата  по чл. 3 т. 2 :

–          Медицински документи за наличието на основание за отпускането на помощ;

–          документи, доказващи извършените разходи по лечението;

/2/ За лицата по чл. 3 т.3 и 4 :

–          Официално становище от учебно заведение на територията на община Своге за наличието на основание на отпускане на помощ;

–          Официална грамота за представянето на дарбата;

/3/ За лицата по чл. 3 т. 5 :

–          наличие на  щета,резултат от бедствие, авария или пожар, установена от комисия специалисти

 

РАЗДЕЛ ІV

 Необходими документи,  определяне и отпускане на помощта

                                   

Чл.11. /1/ Необходими документи  за кандидатстване за еднократна  финансова   помощ, съобразно необходимостта:

 1. Заявление до кмета на община Своге по образец;
 2. Декларация по образец;
 3. Експертно решение  от ТЕЛК /РЕЛК/
 4. Епикриза, направление;
 5. Становище от ръководителя на учебното заведение;
 6.  Протокол /документ от специализиран орган/
 7. Становище на кмета на населеното място;
 8. Фактури и други платежни документи, доказващи необходимостта от подпомагане;
 9. Други /по преценка на комисията, разглеждаща заявленията за отпускане на помощ/

 

Чл. 12 /1/  Заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ  до кмета на община Своге  се подава в деловодството на общината.

/2/ Към заявлението се прилагат  необходимите писмени документи  по чл. 11, съобразени с основанието  за отпускане на помощта  посочено в заявлението

/3/ Заявлението се разглежда на заседание  от комисията по чл. 7, която се произнася с решение, в което се определя дали лицето подало заявлението за помощ отговаря на критериите и изискванията за отпускане на еднократна помощ, както и за размера й. За заседанието на постоянната комисия се води протокол.

/4/ Кмета на общината издава заповед за отпускане на помощта.

Чл.13 /1/ В  едномесечен срок от отпускане на финансовата помощ подпомогнатото лице следва да представи в Община Своге разходооправдателни документи.

/2/ В случай на непредставяне на такива документи или установяване, че документите не касаят причината за подпомагане на лицето Община Своге има право да поиска връщане на сумата за помощта.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Тази Наредба е  приета с Решение №………………/……………….. по Протокол №… от заседание на Общински съвет –Своге.

За предложения и становища по проекта – тел.: 0726/221-46