Обява

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ОБЩИНА СВОГЕ

съобщава

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства в Община Своге“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Процедура BG16RFO5001-5.002 “Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“.

За контакти инж. Валентин Михайлов, зам. кмет на Община Своге, тел:0726/981-87

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС