Дневен ред за заседание на Общински съвет 22.03.2013 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ      

2260 град Своге, ул.  Александър Стамболийски № 7

Tel.: + 359 726/2 21 46, + 359 726/85, Fax: + 359 726/2 52 73

e-mail: predsedatel@abv.bg

 

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 30, ал.2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Своге, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 22.03.2013г./петък/ от 9.30 часа в Конферентаната зала на ПГ “Велизар Пеев” се свика редовно заседание на Общинския съвет град Своге при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

 1.Полагане на клетва от общински съветник.

 

2.Предложение относно промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Своге, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ВНОСИТЕЛ: Александър Манолов – председател на Общински съвет Своге

 

 3.Промяна в състава на постоянните комисии.

ВНОСИТЕЛ: Александър Манолов – председател на Общински съвет Своге

 

4.Предложение относно приемане на Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ:Веселин Запрянов – общински съветник

 

5.Предложение относно приемане структурата на общинската администрация, считано от 01.04.2013 година.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

 

6.Предложение относно промяна в състав на местна комисия във вр. с чл. 8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

ВНОСИТЕЛ: Александър Манолов – председател на Общински съвет Своге

 

 7.Предложение относно отмяна на решение № 245 от Протокол № 20/18.10.2012г. и промяна начина на трайно ползване на имот № 001009, находящ се в замлището на с.Заноге.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

 

8.Предложение относно промяна начина на трайно ползване на имот № 000212 с площ 5.282 дка, находящ се в землището на гр. Своге, м. “Свиново”.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

 

9.Предложение относно даване на съгласие за кандидатстване на Община Своге по подприоритет 1.3 “Ефективна координация и партнъорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 по Оперативна програма “Административен капацитет”, приоритетна ос I “Добро управление”.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

 

10.Предложение относно даване на съгласие за кандидатстване на община Своге по подприоритет 1.1 “Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07 по Оперативна програма “ Административен капацитет”, приоритетна ос I “Добро управление”.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

 

11.Предложение относно застраховане на имоти публична и частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

 

  12.Предложение относно допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Своге за 2013г. и отдаване под наем на имоти, находящи се в землището на с.Миланово.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

 

13.Предложение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Своге за 2013 г. в раздел I “Продажба” с имот № 019122 от общинския поземлен фонд с площ от 0.271 дка, находящ се в с.Свидня, местност “Лещако”.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

 

14.Предложение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Своге за 2013 г. в раздел I “Продажба” с имот с № 013239 от общинския поземлен фонд, с площ от 0,203дка, находящ се в с. Свидня, местност “Виолското”.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

 

15.Предложение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Своге за 2013 г. в раздел “Под наем” с имот № 019073 от общинския поземлен фонд, с площ 32.757 дка., находящ се в с. Миланово, м. “Смилова падина”.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

 

16.Предложение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Своге за 2013 г. в раздел I “Продажба” с имот с № 131001 от общинския поземлен фонд с площ от 1.470 дка, находящ се в с. Батулия, местност “Тиолица”.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

 

17.Предложение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Своге за 2013 г. и отдаване под наем на имот с № 057001 от общинския поземлен фонд, с площ от 943.705 дка., находящ се в землището на с. Заноге, местност „Загъшки соват“.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

 

18.Предложение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Своге за 2013 г. в раздел IV “Замяна”  с имот № 002008 от общинския поземлен фонд, с площ от 1.000 (един) дка, находящ се в село Церово, местност „Лозето“ .

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

 

19.Предложение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Своге за 2013 г. в раздел I “Продажба” с имот № 055144 от общинския поземлен фонд с площ от 0,135 дка., находящ се в землището на с. Желен, местност „Попово търне“.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

 

20.Предложение относно допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Своге за 2013г. в раздел II “Под наем” с част от имот   – публична общинска собственост с площ от 14,50 кв.м., находящ се в сградата на Кметство – с.Владо Тричков.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

 

21.Предложение относно прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти между Община Своге и наследници на Ило Ташев Величков чрез замяна.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

 

22.Предложение относно удължаване на срока на учредено право на строеж.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

 

23.Предложение относно предоставяне под наем на земеделски земи – общинска собственост, находящ се в землището на с. Манастирище и с. Брезе

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

 

24. Предложение относно  предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 45ж от ППЗСПЗЗ – имот в местността „Братеница“, с. Бов, община Своге с площ от 8.584 дка и имот в местността „Ядол“, с. Бов, община Своге с площ от 2.566 дка.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

 

25. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 45ж от ППЗСПЗЗ – имоти в с. Зимевица.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

 

26.Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 45ж от ППЗСПЗЗ – имоти в с. Желен.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

 

27.Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна  общинска собственост  – имот № 014007 от общинския поземлен фонд, с площ от 2,000 (два) дка., находящ се в село Луково, местност „Дупката“.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

 

28.Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна  общинска собственост  – урегулиран поземлен имот III- 448, кв. 34 от ПУП на мах. „Йовина орница и др.“, с. Лесковдол с площ от 485 кв.м.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

 

29.Предложение относно възлагане на превози по автобусни линии от общинската и републиканската транспортни схеми след проведена процедура по Закона за обществените поръчки.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

 

30.Предложение относно  приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Своге.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

 

31.Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Своге.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

 

32.Предложение относно участие в програма за обучение на медиатори, организирана от Правен институт за обучение и решаване на спорове извън съда.

ВНОСИТЕЛ: Благой Гълъбов – общински съветник

 

33. Питания.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/Александър Манолов/