Обява

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

ОБЛАСТ  СОФИЙСКА

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59

О Б Я В А 

 ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1 и ал. 2, чл. 70, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение (училищна лавка) с площ от 20,94 кв.м., находящо се в сградата на СУ „Иван Вазов“ – гр. Своге, попадаща в УПИ ІІІ – „За училище“, квартал 54 по подробния устройствен план на град Своге.

Търгът ще се проведе на 13.02.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 12.02.2019 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 20.02.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 19.02.2019 г.

            Оглед на имота – общинска собственост, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.

Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1,2 % от минималната работна заплата за страната за един квадратен метър площ, без включен ДДС.

             Цена на тръжната документация в размер на 120.00 (сто и двадесет) лева с  ДДС, като същата се получава от служител на Община Своге – трети етаж, стая “Общинска собственост”, след закупуването й от деловодството на Община Своге – първи етаж.

             Депозит за участие в търга – 500.00 (петстотин) лева, като същият се заплаща на касата на Община Своге – трети етаж.

             За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.

 

ЕМИЛ ИВАНОВ

Кмет на Община Своге