Обявление

 О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59

О Б Я В Л Е Н И Е   

    

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9  и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., като раздел VІ „Замяна“ се допълва с имоти – общинска собственост, с обща площ от 109 кв.м. (108 кв.м. + 1 кв.м.), представляващи придадени по регулация към УПИ ХХІІ-1429 в квартал 139 по подробния устройствен план на гр. Своге.

ЕМИЛ ИВАНОВ

Кмет на Община Своге