Съобщение

Kuche

В началото на календарната година  Община Своге напомня, че съгласно законовите разпоредби, за притежаване на домашно куче следва ежегодно да се заплаща такса.

Срокът за това, регламентиран в Закона за местните данъци и такси, е 31-ви март. Размерът на годишната такса, която е определена от Общински съвет – Своге за 2019-та година е в размер на  10.00 лева.

Всички собственици на домашни кучета, които все още не са регистрирали в районната администрация своя домашен любимец и не са заплатили таксата за притежание на „куче”, трябва да направят това до края на месец март.

Освобождават се от такса собствениците на:

  • кастрирани кучета;
  • кучета на инвалиди;
  • служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
  • кучета, използвани за опитни цели;
  • кучета, използвани от Българския червен кръст;
  • ловни кучета;
  • кучетата с поставен чип, за първата година от неговото  регистриране.
  • Не се дължи такса за годината, в която е поставен микрочипа.

Административната регистрация на всяко домашно куче в общината е задължителна, в т.ч. и на тези животни, които са освободени от заплащане на таксата. Регистрацията се извършва в районната администрация по местоживеене срещу представяне на редовно заверен ветеринарномедицински паспорт и отразена идентификация  на животното, поставена от ветеринарен лекар.

 

 

Община Своге