Съобщение до гражданите във връзка с Местни избори 2019

Общинска администрация Своге уведомява гражданите във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., че :

І. До кмета на общината на гише ЕСГРАОН, кмет на кметство и кметски наместник в съответното населено място, могат да подадат следните изборни книжа:

 1. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и кметове на избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение / Приложение № 17-МИ Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия / – до 12.10.2019 г.

На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

 1. Заявление за вписване по настоящ адрес /към  26.04.2019 г. включително/ на избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места /Приложение № 13-МИ Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес / – до 12.10.2019 г.
 2. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци /Приложение № 7-МИ Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък / – до 19.10.2019 г.
 3. Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък /  Приложение № 10-МИ Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък  / –  до предаване списъците на СИК.
 4. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в 20-дневния срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия Приложение № 17-МИ Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия / – до 21.10.2019 г.
 5. Приложение № 11-МИ  Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК. Заявлението се подава до общинската администрация по чл. 23, ал. 1 от ИК от лицата, включени в списъка на заличените лица (с изключение на лицата, вписани в списъка за гласуване извън страната) – до предаване на избирателните списъци на СИК.
 6. Приложение № 12-МИ Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден. Заявлението се подава от избирател/гласоподавател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка по чл. 38 от ИК (списъка на заличените лица) по постоянния му адрес, но има право да гласува, ако представи удостоверение от общината в предвидените случаи, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка.

ІІ. Пред съответната секционна избирателна комисия могат да подадат следната изборна книга:

            Приложение № 81-МИ Декларация от избиратели, вписвани от СИК в допълнителната страница на избирателния списък в изборния ден    

Декларацията се подава от избирател, когато гласува в секция, различна от секцията, в чийто избирателен списък е вписан.

Декларацията се подава от следните избиратели:

 • избиратели, вписани в избирателните списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, когато в изборния ден не се намират в тях;
 • задържани лица, които не изтърпяват наказание лишаване от свобода и в изборния ден са извън мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода;
 • избиратели, заети в произвеждането на изборите като членове на секционна избирателна комисия или охрана на съответната секция;
 • избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, когато гласуват в определена за такива лица секция или в избрана от тях подходяща секция;
 • избирателите, които не са вписани в избирателния списък, но имат право да гласуват.

 

III. Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Сайтът предоставя и възможността да се подават “Искане за гласуване по настоящ адрес” по електронен път от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

 • Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 (“0800 1 GRAO”). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.