Нови възможности за подкрепа на работодатели в отговор на пандемията COVID-19

През месец юли стартираха три мерки за подкрепа на работодатели, с които се цели по-бързото възстановяване на икономическите процеси и превенция на безработицата. Кандидатстването и по трите мерки е улеснено откъм начин на подаване на документи и изискващи се такива. Заявленията се подават по адрес на обект на работодателя. ДБТ Своге приема документи от работодатели, които извършват дейност на териториите на общините Своге и Годеч.

Първата от мерките е проект  BG05M9OP001-1.106-0001 „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”, чрез който се финансира наемането на безработни лица за тримесечен период. Заявките се подават електронно през официалния сайт на Агенция по заетостта. Попълват се основни данни за работодателя, брой работни места, за които се кандидатства и длъжност, на която ще бъдат назначени. Приложено се прикачват сканирани декларации по образец – за липса на обстоятелства и за получени минимални и държавни помощи. За кандидатстването не се изисква електронен подпис. Проектът предвижда наемане на лицата от целевите групи на пълно или непълно работно време (най-малко на 4 часа) за период до 3 месеца. С цел гарантиране на устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75% от заетите работни места за период, равен на периода на субсидираната заетост. Допустими за подкрепа са  работодатели: регистрирани по ТЗ и Закона за кооперациите, вкл. и общински предприятия по ТЗ; регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел; регистрирани по Закона за народните читалища. Работодателите могат да наемат до 60-100 лица, в зависимост от броя на персонала към същия месец на 2019 година. Финансира се: МРЗ, осигуровки за сметка на работодателя, възнаграждения за платен годишен отпуск, за временна неработоспособност. Заявки по проект BG05M9OP001-1.106-0001 „Заетост за теб” ще се приемат от 01.07.2020 г. до изчерпване на финансовия ресурс.

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват директно в ДБТ засегнатите от извънредното положение предприятия и самоосигуряващи се лица от сферата на транспорта, хотелиерство и ресторантьорство, и туризъм. Средствата се отпускат по проект „КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., а условията и реда за подкрепа на работодателите се определят с акт на Министерския съвет – Решение № 429 от 26.06.2020 г.

За изплащане на помощта за запазване заетостта на застрашените от освобождаване от работа лица или запазване на собствената си стопанска дейност, могат да кандидатстват работодатели и самоосигуряващи се лица, които осъществяват дейност в допустимите сектори; общински дейности или специализирани звена от тези сектори и лица, които са регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност и които са декларирали намаляване на приходите от продажби от 2020 г. към 2019, с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението по проекта.  Подробно икономическите дейности, които попадат в обхвата на РМС 429 има в приложението към него.

Компенсациите се изплащат за всеки работник, служител или самоосигуряващо се лице, на което ще бъде запазена заетостта за допълнителен период, равен на половината от периода, за който се изплащат компенсации. Размерът на помощта е 290 лв., като сумата включва 189 лв. за работника/служителя, както и дължимите данъчни и осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице. Компенсациите се изплащат за цял календарен месец, считано от 01.07.2020 г.,  за не повече от шест месеца.

НОВАТА МЯРКА 60/40 –  ПМС №151/ 03.07.2020 г.

На работодатели могат да се изплащат средства за запазване на заетостта след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка за: работници и служители, работата на които е била преустановена, работили са на непълно работно време или са ползвали отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда през периода на извънредното положение или обявената извънредна епидемична обстановка; работници и служители, на които е запазена заетостта след подадено уведомление за масови уволнения по реда на чл. 130а от Кодекса на труда и чл. 24 от Закона за насърчаване на заетостта през периода от 13 март до 30 юни 2020 г.; работници и служители, осигурени в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” (без други условия). Средствата са в размер 60 на сто от размера на осигурителния доход за май 2020 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя.

Работодателите може да кандидатстват  за целия период или за част от периода от 1 юли до 30 септември 2020 г. и задължително условие е да  са декларирали намаляване на приходите от продажби в размер на 20% за месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението спрямо същия месец на миналата година. За лицата, учредени след 1 юни 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г..

Работодателите трябва да запазят заетостта на работниците, за които са получили средства за период, равен на периода, за който е получил компенсации.

По мярката могат да кандидатстват и създадени от общините определени организационно обособени структури – звена, общински дейности или специализирани звена, общински предприятия, създадени по реда на чл. 52 от Закона за общинската собственост, финансирани като местна дейност, които отговарят на критериите за работниците и служителите и са декларирали намаляване на приходите от съответната дейност.

Повече информация  и конкретни подробности за условията и начина на кандидатстване по трите мерки може да получите от официалния сайт на Агенция по заетостта и в ДБТ.