Покана към собствениците на на имот

ДО

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТИ

с пл.сн.№1829, 1826, 1822, 1821, 1820,1862

1842, 1854, 2139, 1856, 1859, 1861 и др.

попадащ в мах.“Орлин“, град Своге

П О К А Н А 

УВАЖАЕМА дами и господа,

Във връзка с разрешен с решение №95 от протокол №10/02.04.2020год. на Общинския Съвет на Община Своге изработването на  Подробен устройствен план /ПУП/ на махала „Орлин“, град Своге, Софийска област, на План за улична регулация /ПУР/, при условията на чл.16а от ЗУТ на имот с идентификатор 65869.31.9901, вид на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, част от одобрен с решение №84/11.08.1987год. на ИК на ОНС-София, околовръстен строителен полигон на махала „Орлин“, землище на града, Ви уведомяваме, че собствениците на засегнатите имоти по така проектираното трасе с ОТ 28-27-26-25-24-23-22-21-19-18-17-15-14-13-12-11, следва в 14-дневен срок от датата на публикуване на настоящата покана, да се явят в общинската администрация, за да заявят съгласие за прокарване на временен път по чл.190, ал.2 от ЗУТ по горепосоченото трасе на уличната регулация.

При не явяване в указания срок, пътят ще бъде прокаран със заповед на кмета на общината.

Поканата да се публикува на интернет сайта на общината и да се окачи на таблото за обяви в сградата на администрацията.

 

С уважение,

инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ:     (п)

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Съгласно заповед №341/06.03.2020год.

Share