Община Своге продължава предоставянето на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

С шест месеца е удължен срокът по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Своге“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г ( ОПРЧР 2014-2020), Процедура № BG05M9OP001-2.103 – Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4. Административен договор № BG05M9OP001-2.103-0044-C01 от 21.09.2020г.

Това стана възможно благодарение на удължаване на срокът на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Своге“ – Компонент 2, Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0103-C01 от 19.06.2019 г., който се изпълнява от Община Своге успешно вече повече от година. Допълнителната безвъзмездна финансова помощ  е в размер на 96 687,36  лева. ОПРЧР 2014 – 2020г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“. Освен досегашните услуги, на потребителите ще бъдат предоставяни и почасови мобилни интегрирани здравно- социални услуги. Срокът за изпълнение на дейностите е шест месеца, считано от 02.10.2020г.

Целите на проекта са свързани с подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им. Специфичната цел на операцията е да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.