Помощ за лица в риск от Ковид-19 на територията на община Своге

Във връзка с изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, Договор № BG05M9OP001-2.101-0044-C01, по процедура BG05M9OP001-2.101 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. и отчитайки нуждата от оказване на помощ на лица, застрашени от Ковид- 19, служителите и потребителите на улугите ще получават хигиенни материали през месеците октомври, ноември и декември. Личните предпазни средства / маски, ръкавици, дезинфектанти/ ще бъдат закупени със средства, осигурени по проекта.