Обявление на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ

Изх.№ 94-E-273 / 18.02.2021год. 

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че със заповед № 195/18.02.2021г. на Кмета на Община Своге е  РАЗРЕШЕНО да се изработи от заинтересованото лице и за негова сметка, Проект за изменение на действащия ПУП, одобрен със Зап.№ АБ-222/02.09.1985г. ЗРП на с. Дружево, Община Своге – изменение на Плана за регулация (ПР) за  разделянето на УПИ VII-29 на два нови УПИ: VII-29 с площ от 465 кв.м и XIX-29 с площ от 466 кв.м, кв.7 и изместване на външна регулационна линия на УПИ VII-29 по имотна граница на имот пл. №29, с изключване на придадените към него 4 кв.м и 15 кв.м., съответно от имоти пл. №№ 191 и 27 и обособяването им в улично уширение на прилежащата улица с ОТ 39-40.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината. 

С уважение:

ЕМИЛ ИВАНОВ:  ……………

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ